NIEUWSSamen werken aan een vitaal en gezond landelijk gebied

25-11-2022

Van de redactie

Een rijke en veerkrachtige natuur, robuust watersysteem, vitaal platteland en ruimte voor een duurzame en sterke landbouw. Dat is waar het kabinet naar streeft met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Om dat te bereiken is een grote transitie nodig. Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof werkt samen met minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan het NPLG, een programma waarin de te behalen doelen op het gebied van natuur, stikstof, water, bodem en klimaat gezamenlijk en in samenhang worden aangepakt.
 

Transitie via een gebiedsgerichte aanpak

Ook in de toekomst willen we in een mooi en leefbaar land wonen, werken en voedsel produceren. Hiervoor is nodig dat we beter omgaan met ruimte en natuur en met de inrichting van ons land. De kennis die ons jarenlang heeft geholpen om het landschap aan te passen, helpt ons nu om met een veranderd klimaat te zorgen voor een veilig en gezond leven in Nederland.
 

In die transitie van het landelijk gebied moeten keuzes worden gemaakt, voor de korte en lange termijn. Keuzes die soms moeilijk zijn, maar die nodig zijn om ook straks in een gezond, veilig en leefbaar land te wonen. Hier hebben we uiteindelijk allemaal baat bij. Overheden werken samen met ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners aan een toekomstbestendig Nederland. De regie hiervan ligt bij de provincies.
 

Samen aan de slag

In deze volgende stap in de gebiedsgerichte aanpak werkt het Rijk samen met de andere overheden en partijen in de gebiedsprocessen verder uit hoe de verschillende opgaven en landelijke doelen in een gebied het beste gerealiseerd kunnen worden. Het is maatwerk, want er zijn grote verschillen tussen de gebieden. Wat is waar nodig en wat biedt de beste oplossingen, rekening houdend met de mensen die er wonen en werken? Provincies bepalen samen met waterschappen, gemeenten, sectoren, ondernemers en burgers welke maatregelen en welke middelen nodig zijn om de doelen te halen. Elk van deze partijen heeft daarbij zijn eigen verantwoordelijkheden, kennis en expertise. In dit proces wordt een ontwikkeldocument gebruikt, waarmee provincies met ondersteuning van het Rijk de gebiedsgerichte aanpak verder kunnen vormgeven.
 

Agrarische sector onmisbaar

De agrarische sector is in deze aanpak onmisbaar, vanuit zijn rol als duurzame voedselproducent, beheerder van (agrarische) natuur en landschapselementen en vanuit sociaal-cultureel perspectief. Het is belangrijk dat er voor de agrarische sector bruikbare landbouwgrond is en blijft.
 

De uitwerking van het NPLG hangt nauw samen met de brief van de minister van LNV over de toekomst van de landbouw en het Landbouwakkoord, met de kabinetsreactie op de uitspraak van de Raad van State over de bouwvrijstelling en met de brief Water en Bodem Sturend van de minister van IenW. In de reactie op de uitspraak over de bouwvrijstelling beschrijft het kabinet een aanpak om op korte termijn een forse reductie van de stikstofneerslag te realiseren om zo natuur te herstellen, PAS-melders te legaliseren en economische ontwikkeling weer mogelijk te maken en te zorgen voor een eenvoudiger en meer robuuste manier van vergunningverlening op basis van de Wet natuurbescherming.
 

Regionale uitwerking van de doelen en planning van de gebiedsprocessen

Op 9 december 2022 stuurt het ministerie van BZK de zogeheten NOVEX startpakketten over de ruimtelijke opgaven naar de provincies zodat zij de ruimtelijke puzzel kunnen leggen waarin verschillende opgaven samen komen. Het NPLG is daar onderdeel van.
 

De richtinggevende regionale vertaling van enkele nationale doelen voor natuur (concretisering van areaal- en verbeteropgaven voor de Vogel- en Habitatrichtlijn) en klimaat (reductieopgave broeikasgassen landbouw) uit het NPLG worden met de medeoverheden in de gebiedsprocessen bepaald en begin 2023 bekend gemaakt.
 

Voor de gebiedsgerichte aanpak heeft het kabinet € 24,3 miljard gereserveerd in het Transitiefonds Landelijk Gebied en Natuur

Uiterlijk 1 juli 2023 komen de provincies met een eerste toetsbare versie van het gebiedsprogramma waarbij het van belang is dat voor het hele landelijke gebied een aantal hoofdkeuzes zijn voorbereid. Maar op 1 juli kan en hoeft niet alles al compleet te zijn uitgewerkt. De gebiedsprogramma’s worden gezamenlijk over een langere periode uitgewerkt, met aandacht voor reflectie, inbreng van nieuwe kennis en leren van elkaar.Crimineel vermogen harder aangepakt

25-11-2022

Van de redactie

Afpakken van crimineel vermogen is een belangrijke sleutel om misdadige machtsstructuren te breken. Om de jacht op crimineel geld te intensiveren en daarmee rechtsherstel te bevorderen heeft de ministerraad op voorstel van minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid besloten om een wetsvoorstel voor afpakken zonder voorafgaande veroordeling voor een misdrijf voor te leggen voor advies aan de Raad van State.

 

Minister Yeşilgöz: “Als de politie een pand of auto doorzoekt en een tas met contanten of dure spullen aantreft, is er niet altijd een verband te leggen met de verdachten. Met de nieuwe wet maakt het niet uit op wiens naam een goed staat, of dat de eigenaar onbekend is. Ook zonder dat dit bekend is, kan beslag worden gelegd op hun crimineel verkregen geld, panden, luxe auto’s en andere dure spullen. Zo voorkomen we dat crimineel vermogen dat vaak met geweld en over de rug van slachtoffers is verkregen, onze samenleving en economie infecteert. En gaan we tegen dat het illegale geld kan worden gebruikt voor het plegen van nieuwe strafbare feiten.’’

 

Met het uit de samenleving halen van illegaal verkregen goederen wordt de rechtmatige toestand hersteld en worden criminele herinvesteringen voorkomen. Het is in het wetsvoorstel van belang dat het Openbaar Ministerie bij de rechter aannemelijk kan maken dat goederen afkomstig zijn uit een misdrijf. Het kan gaan om geld maar ook om andere waardevolle goederen met een waarde van ten minste 25.000 euro. Trucs met verhullende eigendomsconstructies, waarbij criminelen bijvoorbeeld auto’s en panden op naam van anderen zetten, hebben geen zin meer. Inspiratie voor de procedure, ook wel aangeduid als Non Conviction Based Confiscation (NCBC), is opgedaan in Italië en ook is gekeken naar het Britse en Ierse model. Elementen uit de procedures in deze landen zijn overgenomen die goed passen in het Nederlandse rechtssysteem.

 

De kracht van de nieuwe procedure schuilt in het kantelen van de huidige werkwijze: niet de verdachte persoon, maar het verdachte goed staat centraal in het afpakken. Vanwege de inbreuk op het eigendomsrecht is de confiscatie alleen mogelijk na een onherroepelijke rechterlijke beslissing. Daarvoor moet de overheid aannemelijk maken dat het goed is verkregen uit de criminaliteit of is betaald uit opbrengsten van misdrijven. Belanghebbenden kunnen zich melden in deze procedure als zij aanspraak maken op het in beslag genomen voorwerp. Van hen mag worden verwacht dat ze kunnen verklaren over de legale herkomst.

 

Meer nodig

Volgens minister Yeşilgöz is het crimineel verdienmodel voor de georganiseerde misdaad nog veel te groot. Meer is nodig om misdadige machtsstructuren die drijven op enorme sommen crimineel geld, te doorbreken. Naast het wetsvoorstel voor het afpakken zonder strafrechtelijke veroordeling worden daarom verschillende maatregelen uitgewerkt om ervoor te zorgen dat alle betrokken overheidsdiensten sneller kunnen ingrijpen. Ook wordt de samenwerking met andere landen – zowel binnen Europa als daarbuiten – versterkt. Het merendeel van het criminele vermogen verlaat immers ons land en wordt elders witgewassen via verhullende geld- en goederenstromen die de hele wereld overgaan. Internationale samenwerking is daarom cruciaal om tegen te gaan dat crimineel geld ons over de landsgrenzen door de vingers glipt.Dood door schuld door knal met klaphamer: OM eist gevangenisstraf

25-11-2022

Van de redactie

“Eén harde klap waardoor zoveel levens worden verwoest. Het meest verschrikkelijke scenario voltrekt zich. Grote paniek, want het slachtoffer ligt op de grond en hij reageert niet meer. De jongen wordt gereanimeerd, maar het mag niet baten. Korte tijd later is hij er niet meer.”
 

Het Openbaar Ministerie eiste vandaag in de rechtbank in Almelo 7 maanden gevangenisstraf tegen een 38-jarige verdachte uit Haaksbergen. Hij liet op 31 december 2021 midden op straat, in aanwezigheid van een aantal omstanders, een klaphamer (een installatie waarmee door middel van een scharnierende hamer en het gebruik van een explosief poeder een harde knal kan worden veroorzaakt) afgaan. Een metalen ring, waarin het verboden explosief lag, spatte uiteen.
 

Twee jonge jongens die aan het einde van de ochtend voor de woning van de verdachte stonden om de knal te zien, werden geraakt door delen van die metalen ring. Een jongen van 12 overleed omdat hij in zijn borst geraakt werd door een stuk metaal van negen bij twee centimeter. Een andere jongen raakte zwaargewond aan zijn been en de kans is groot dat hij er blijvend letsel of een blijvende beperking aan overhoudt. “Vanaf dit moment staat zijn hele leven in het teken van pijn, operaties, revalideren en zich iedere dag te vermannen.”
 

Volgens het OM moet de verdachte begrepen hebben dat de klaphamer, die hij op Marktplaats kocht, een gammel, roestig en slecht gelast apparaat was en dat niet professioneel vervaardigd was. De officier van justitie: “Hij had moeten begrijpen dat er veiligheidsrisico’s kleven aan het gebruik. Er had van hem verwacht mogen worden dat hij de klaphamer zou testen met een veilige hoeveelheid knalpoeder en in een veilige omgeving, dus op afstand en zónder omstanders. Als hij dit had gedaan, zou hij hebben gemerkt dat de klaphamer bij gebruik van minder poeder al van zijn plaats afkwam, dat bij gebruik van minder poeder de ring van de klaphamer zou gaan verbuigen.”
 

Op oudejaarsdag gold een vuurwerkverbod. De verdachte wordt door het OM zwaar aangerekend dat hij op zoek is gegaan naar een alternatief dat heftigere explosies genereert dan het legale vuurwerk waarop dat verbod zag. Dat die explosies heftiger zijn, moet hij hebben geweten, want hij had ongeveer zes jaar ervaring met het laten afgaan van klaphamers. De Haaksbergenaar stelt dat er sprake is van een ongeluk en noodlottig ongeval.
 

In de rechtszaal werd een filmpje vertoond waarop te zien is dat verdachte de klaphamer laat afgaan. Dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld acht het OM bewezen. Daarnaast verwijt het OM hem het bezit van een stof dat verboden is op grond van de Wet precursoren voor explosieven.
 

“Het drama van 31 december was vermijdbaar”, aldus de officier van justitie in zijn requisitoir. “Er zijn geen woorden voor te vinden hoeveel verdriet dit verlies heeft veroorzaakt bij de ouders van het slachtoffer, zijn broertje en alle mensen die hem liefhadden.”Toekomst Evertshuis

24-11-2022

Van de redactie

Bodegraven - In december bespreekt de Gemeenteraad het voorstel van B&W om het Evertshuis te splitsen, het Turkenburggebouw te verkopen en de activiteiten van de Stichting Evertshuis samen met de bibliotheek te concentreren in de in 2014 gerealiseerde nieuwbouw.
 


© ​Digitale Bodegraafse Krant
 

Het Evertshuis is in 2014 vernieuwd van start gegaan als een ‘verzamelgebouw’ van diverse gemeentelijke, culturele en maatschappelijke activiteiten. Door bundeling van theater, dorpshuis, bibliotheek, kaasmuseum, horeca en gemeentelijke voorzieningen ontstond een situatie waarbij met een relatief bescheiden subsidie voor cultuur een evenwichtige exploitatie mogelijk zou zijn.


Gedachte daarbij was: breng zoveel mogelijk functies naar het Evertshuis met het oog op een levendig dorpshuis.

 

In de afgelopen jaren bleek dat uitgangspunt niet haalbaar en bleek ondanks forse bezuinigingen een tekort van rond de € 70.000,- voor het beheer van het gebouw niet weg te werken. Een pleidooi van het bestuur van het Evertshuis om daarin via een extra financiële bijdrage te voorzien bleek in de Gemeenteraad niet haalbaar.

 

Bovendien is in de afgelopen tijd de oorspronkelijke inzet om activiteiten te concentreren in het Evertshuis door de gemeente verlaten. Zo zijn Huizen van Alles van de grond getrokken, is besloten tot uitplaatsing van het Kaasmuseum en ligt het voornemen voor om gemeentelijke voorzieningen als het Klant Contact Centrum en het sociaal team weer terug te plaatsen naar het gemeentehuis.  Daarmee is in feite de basis onder een gezonde exploitatie van het omvangrijke gebouw weggetrokken.

 

Wij staan als bestuur op het standpunt dat het gewenst zou zijn het gehele gebouw met al haar functies in stand te houden, maar wij zien - gegeven het ingezette gemeentelijke beleid - geen mogelijkheden daar invulling aan te geven. Wij zijn van mening dat de kernfuncties die in het Evertshuis zijn ondergebracht (theater, bibliotheek, dorpshuisfunctie en vergader en cursuscentrum voor maatschappelijke en educatieve organisaties) behouden moeten blijven. Het is aan de gemeente om met voorstellen te komen, waarbij die functies ook in de nieuwe situatie kunnen worden gehuisvest. Daarnaast vragen we de gemeente nadrukkelijk om ook voor de huidige vaste huurders in het pand oplossingen te zoeken. Jaarlijks worden de ruimtes van het Evertshuis ongeveer 1.500 keer gebruikt of verhuurd voor cursussen, bijeenkomsten en evenementen die van groot belang zijn voor de gemeenschap Bodegraven- Reeuwijk. Het kan niet zo zijn dat daar een streep door wordt gehaald.

 

Met de gemeente kijken wij de komende tijd hoe het mogelijk is om via herinrichting en verbouw van de in 2014 gerealiseerde nieuwbouw de kernactiviteiten waar wij voor staan in het Evertshuis onder te brengen. Of dat lukt hangt vooral af van de vraag of de gemeente bereid is daar fors in te investeren. College streeft naar behoud van kunst, cultuur en educatie in Evertshuis

24-11-2022

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk - Het college van Burgemeester en wethouders (B&W) start een onderzoek over de toekomst van het Evertshuis waarbij de activiteiten voor kunst, cultuur en educatie behouden blijven. Het Evertshuis en de bibliotheek zullen hierbij betrokken worden. Dit besluit nam het college afgelopen dinsdag en geeft hiermee invulling aan het nieuwe coalitieakkoord, waarbij de belofte was om nog eind 2022 met een voorstel te komen naar de gemeenteraad. Het college zal dit besluit in december ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad.
 


© ​Digitale Bodegraafse Krant


Kern van dit besluit is om een onderzoek te starten naar de mogelijkheden van het Evertshuis. Uitgangspunt daarbij is het behouden van de activiteiten voor kunst, cultuur en educatie. De aanleiding tot dit besluit is dat het pand Evertshuis in de huidige vorm jaarlijks meer geld kost dan wenselijk. Om de toekomst van kunst, cultuur en educatie te waarborgen wil het college onderzoeken of het mogelijk is te stoppen met het beheer en de exploitatie van het ‘oude’ Evertshuis. Hierbij moet de theater- en bibliotheekfunctie behouden blijven op de bestaande locatie in het ‘nieuwe’ Evertshuis en wil de gemeente de activiteiten van Stichting Evertshuis daar voortzetten binnen de huidige (financiële) kaders. Dit zal in samenspraak gebeuren met het Everthuis en de bibliotheek.

 

Wethouder Elly de Vries:”Ik ben blij dat na jarenlange discussie we de eerste stap maken naar een toekomstbestendig nieuw Evertshuis. Een kunst- en cultuurdorpshuis, waar ook de bibliotheek gevestigd is. Dat kan alleen maar als we de exploitatiekosten naar beneden weten te brengen. Daarom komt er een onderzoek om het huidige Evertshuis als het ware in ‘tweeën te knippen’. Kunst, cultuur, educatie en de bibliotheek blijven dan in de nieuwbouw en de ‘oud-bouw’ kan dan worden afgestoten en valt dan buiten de huidige exploitatie. De signalen die ik uit de samenleving kreeg inspireren mij om er alles aan te doen om tegen redelijke kosten het Evertshuis nieuw stijl te realiseren. Vandaar dat dit college zo snel als mogelijk een onderzoek hiernaar wil starten”.

 

Als de gemeenteraad het voorstel overneemt zal het college deze onderzoeksrichting verder uitwerken (samen met Evertshuis en bibliotheek) en halverwege 2023 een definitief besluit voorleggen aan de raad. Bij het uitwerken van deze onderzoeksrichting worden de verschillende belangen afgewogen. College Woerden stelt Reijerscop voor als locatie voor windenergie

24-11-2022

Van de redactie

Woerden - De polder Reijerscop is meer geschikt als locatie voor windturbines dan de polder bij Barwoutswaarder. Dat concludeert het college van burgemeester en wethouders op basis van een vergelijking tussen beide gebieden. Die vergelijking is gedaan op verzoek van de gemeenteraad. Het is nu aan de gemeenteraad om te besluiten in welk gebied straks windenergie mag worden opgewekt voor 2030.
 


Gebiedsvergelijking

In 2021 heeft de gemeenteraad afspraken gemaakt over het opwekken van duurzame energie met zonnevelden en windturbines. Voor zonne-energie zijn een aantal gebieden aangewezen, waaronder Reijerscop en Barwoutswaarder. Voor windenergie wilde de gemeenteraad deze twee gebieden eerst nader vergelijken op een aantal criteria. Reijerscop komt op vrijwel alle criteria naar voren als meer geschikt voor de opwek van windenergie. 

 

Aantal woningen

Een belangrijk verschil tussen de beide gebieden is de afstand tot woningen. In Reijerscop is meer ruimte beschikbaar. Dat maakt dat windturbines daar op een grotere afstand van woningen kunnen staan dan in Barwoutswaarder. Ook het aantal woningen in de nabijheid van de mogelijke windlocaties is in Reijerscop aanzienlijk lager dan in Barwoutswaarder.  

 

Wethouder Jelmer Vierstra (energie): ‘Dit verschil in het aantal woningen is een belangrijke reden geweest voor het college om voor te stellen Reijerscop aan te wijzen. Toch blijft het een moeilijk besluit. We weten dat de komst van windturbines zorgen meebrengt voor omwonenden. Als de gemeenteraad definitief een keuze heeft gemaakt voor een gebied, gaan wij in dat gebied met omwonenden in gesprek om te horen welke zorgen en wensen er leven en hoe wij daar zo goed mogelijk mee om kunnen gaan.’

 

Inspraak mogelijk

De gemeenteraad neemt het voorstel van het college binnenkort in behandeling en zal hier mogelijk nog dit kalenderjaar een besluit over nemen. Inwoners die willen reageren, kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij de raad. Voor meer informatie kunnen zij terecht op de website van de raad, gemeenteraad.woerden.nl.Noodfonds Energie-armoede: meer Woerdenaren steun bij de energierekening

24-11-2022

Van de redactie

Woerden - De inkomensgrens voor de energietoeslag zou van 120% naar 140% kunnen en maatschappelijke organisaties kunnen steun krijgen bij energiebesparing. Dat zijn de belangrijkste maatregelen die het college voorstelt als invulling van het Noodfonds Energie-armoede. De gemeenteraad neemt (waarschijnlijk) in december een besluit over het voorstel. 
 


Noodfonds van 1 miljoen beschikbaar

In de begroting die vorige week is aangenomen, heeft de gemeenteraad al 1 miljoen euro gereserveerd voor het Noodfonds Energie-armoede. Dit geld is bedoeld om de meest kwetsbare groepen extra te ondersteunen bij de gestegen energielasten. Deze week presenteert het college een voorstel voor de invulling van het noodfonds.

 

Inkomensgrens energietoeslag naar 140%

Om mensen met een lager inkomen te steunen heeft het Rijk voor 2022 en 2023 de energietoeslag van €1300,- beschikbaar gesteld voor mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Wethouder Jacques Rozendaal (armoede): ‘We zijn blij dat we met die regeling nu al mensen met de grootste nood kunnen ondersteunen. Maar we zien dat het niet genoeg is. Mensen die net een hoger inkomen hebben, kunnen de extra energielasten ook niet dragen. We willen voorkomen dat steeds meer inwoners in financiële problemen komen. Daarom stellen we de gemeenteraad voor om met het noodfonds de inkomensgrens van de energietoeslag te verhogen naar 140%.’

 

Steun bij energiebesparing

Naast de energietoeslag wil Woerden mensen ondersteunen bij energie besparen. Ook dit wil het college via het noodfonds mogelijk maken voor mensen met een inkomen tot 140% van de bijstandsnorm. ‘Een eenmalige toeslag biedt nú verlichting voor mensen. Maar daarmee brengen we hun kosten niet omlaag. Daarom zetten we ook in op energiebesparing. Zo wordt de energierekening structureel lager. Daar hebben mensen nog jaren profijt van,’ aldus wethouder Jelmer Vierstra (energie).

 

Er komen energiecoaches die deze huishoudens kunnen helpen met energie besparen. Zij geven advies en kunnen bijvoorbeeld tochtstrips of LED-lampen verstrekken. Ook de isolatie-actie die eerder met succes is uitgevoerd, krijgt een vervolg. Bij deze actie kunnen inwoners met een koophuis en een lager inkomen in aanmerking komen voor spouwmuur- of vloerisolatie. 

 

Maatschappelijke organisaties

Steeds meer maatschappelijke organisaties zoals buurtvoorzieningen en sport- en cultuurverenigingen, komen in de problemen door de gestegen energielasten. Het college stelt voor het noodfonds ook voor deze groep te gebruiken. De organisaties in acute nood zouden een beroep moeten kunnen doen op een noodbudget. Ook voor maatschappelijke organisaties kan er steun komen bij energiebesparing.

 

Vervolg

Het voorstel van het college gaat deze week naar de gemeenteraad. De raad zal het voorstel waarschijnlijk nog dit jaar behandelen en in december hier een besluit over nemen. Het is nog niet bekend wanneer maatregelen in kunnen gaan. Ruim de helft meer cybercrime-misdrijven in Zuid-Holland

24-11-2022

Van de redactie

Steeds meer inwoners van Zuid-Holland krijgen te maken met digitale misdrijven zoals phishing, hacking en WhatsApp-fraude. Ook het afgelopen half jaar is het aantal meldingen van cybercrime gestegen in de provincie, namelijk met 53,1% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Inwoners van Alphen aan den Rijn werden het vaakst slachtoffer. Dit en meer blijkt uit  onderzoek van VPNGids.nl op basis van de meest recente politiecijfers.
 

1200 meldingen van online criminaliteit
Van mei tot en met oktober dit jaar werden in Zuid-Holland 1200 meldingen gedaan van cybercrime. Een stijging van maar liefst 53,1%: in dezelfde periode vorig jaar werden in de provincie 784 incidenten geregistreerd. Enkel in Limburg (+75,8%) was een nog sterkere toename te zien. 
 

Inwoners Alphen aan den Rijn vaakst slachtoffer
In de gemeente Alphen aan den Rijn werden afgelopen half jaar de meeste meldingen van cybercrime gedaan: 7 per 10.000 inwoners. Landelijk lag het gemiddelde op 4,3 incidenten per 10.000 inwoners.

In de volgende Flevolandse gemeenten was de kans op cybercrime de laatste zes maanden het hoogst:

  1. Alphen aan den Rijn (7 per 10.000 inwoners)
  2. Westvoorne (6,1 per 10.000 inwoners)
  3. Noordwijk (6 per 10.000 inwoners)
  4. Hillegom (5,9 per 10.000 inwoners)
  5. Zoeterwoude (5,8 per 10.000 inwoners)
     

In Hardinxveld-Giessendam werden het afgelopen half jaar als enige Zuid-Hollandse gemeente geen meldingen gedaan van cybercrime.
 

David Janssen,  VPNGids.nl: “Cybercrime wordt een steeds groter probleem. Dit valt natuurlijk te verklaren: we doen tegenwoordig steeds meer online. Shoppen, beleggen, communiceren en nog belangrijker: betalen. En waar geld te halen valt, volgen criminelen… Wees dus alert, zeker met de feestdagen in het vooruitzicht waar je misschien wel online aankopen voor doet”
 

Benieuwd naar de cybercrime-aantallen in jouw gemeente? Bekijk dan de volgende pagina:  https://www.vpngids.nl/onderzoek/cybercrime-2022-forse-stijging-over-afgelopen-zes-maanden/.Feestelijke afsluiting van herinrichting Raadhuisweg/Zoutmansweg

25-11-2022

Gemeentenieuws

Reeuwijk - Komt u ook? Op woensdagochtend 30 november krijgt de afsluiting van de herinrichting van de Raadhuisweg/Zoutmansweg een officieel tintje. Frederik Zevenbergen, lid van het college van Gedeputeerde Staten Zuid-Holland, en wethouder Robin Kersbergen sluiten het project af met het gezamenlijk planten van een boom. Belangstellenden zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Samen met de gedupeerde, de wethouder en alle betrokkenen kunt u onder het genot van een kop koffie in De Brug samen terugblikken op dit project.
 


De werkzaamheden aan de herinrichting van de Raadhuisweg en Zoutmansweg, zitten er, met het aanplanten van het groen, op. Het is een lang en moeizaam traject geweest, maar de meer dorpse uitstraling van de weg en de doorfietsroute zijn het resultaat van de samenwerking tussen omwonenden, gemeente en de provincie Zuid-Holland. 

 

De herinrichting heeft veel van iedereen gevraagd. Maar de nieuwe inrichting, hoe mooi ook, is niet genoeg. Alleen door rekening te houden met elkaar kan de Raadhuisweg/Zoutmansweg de dorpse weg zijn die hij verdient te zijn. De gemeente wenst alle gebruikers en aanwonenden van de weg toe dat zij profiteren van het motto ‘Rijd rustig en geniet!’

 

Programma 30 november

10.00 uur
Verzamelen bij de plantlocatie nabij de brug aan de Dunantlaan.

10.15 uur
Planten van de laatste boom door wethouder Robin Kersbergen en gedeputeerde  Frederik Zevenbergen.

10.30 uur         
Kort woordje vanuit gemeente en provincie in zalencentrum De Brug met een terugblik op en napraten over de werkzaamheden.Het nieuwe Jaarboek Kunstenaars 2023 toont ook werk van Bodegraafse kunstenaars

23-11-2022

Van de redactie

Bodegraven - Zaterdag 19 november jl. is, tijdens de Nationale Kunstdagen in Gorinchem, het 1e exemplaar van het Jaarboek Kunstenaars 2023 officieel overhandigd aan Lotta Blokker, kunstenaar van het jaar 2022. Haar werk Drowned staat op de cover en in het Jaarboek Kunstenaars is een uitgebreid interview met haar te lezen. Dit omvangrijk en smaakvol opgemaakt boek biedt een actueel overzicht van een groot deel van de top van Nederlands beeldend kunstenaars. 


In dit naslagwerk presenteren ruim 160 kunstenaars hun werk, waaronder het werk van de Bodegraafse glaskunstenaar Marry Buiks en  van Ap Quist die de foto’s van Marry zijn werk heeft gemaakt. 
 


Ap Quist heeft nu voor zijn fotografiewerk het 1e exemplaar van dit nieuwe Jaarboek voor Bodegraven uit handen van Marry uitgereikt gekregen


Om in dit boek te mogen komen wordt het werk van de kunstenaar eerst door een Commissie geballoteerd. Marry Buiks is er dan ook trots op dat hij door deze ballotage is gekomen en er nu twee van zijn glasobjecten in dit prachtige boek geplaatst zijn.  

 

Dit fraaie Jaarboek is vanaf heden, tegen een gereduceerd tarief, op vrijdag en zaterdag te verkrijgen bij MARRYZGLAZ -  Zuidzijde 92 - Bodegraven. Adventsconcert ‘Lobet den Herrn’

23-11-2022

Van de redactie

Bodegraven - Vrijdag 9 december 2022 om 20:00 uur geeft Vocaal Ensemble ‘Lobet den Herrn’ een concert in de Hervormde Dorpskerk in Bodegraven. Zij zullen het Magnificat en het Gloria van Vivaldi ten gehore brengen en enkele koralen uit het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach.


Het koor staat onder leiding van Maarten Koopman. Aan de avond werken mee: Jeroen de Haan – kistorgel, Lydia van de Ende - sopraan, Arnica van Rijnsoever – Alt en een samengesteld Ensemble.


Adres: Oude Markt 1, 2411 AW Bodegraven
Entree: Volwassenen €15,-, Kinderen t/m 12 jaar €5,-
Kaartverkoop via www.lobetdenherrn.nl of aan de kerk
 Petrustoren kleurt oranje in het kader van Orange the World

23-11-2022

Van de redactie

 Wereldwijde aandacht voor bestrijding van geweld tegen jonge meisjes en vrouwen 

Woerden - Gemeente Woerden zegt ‘nee’ tegen geweld tegen vrouwen en sluit zich aan bij de internationale campagne Orange the World. De campagne is gericht op het bestrijden van geweld tegen jonge meisjes en vrouwen. Op vrijdag 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, kleurt de Petrustoren daarom oranje.
 

Orange the world, Orange Woerden

Tijdens Orange the World worden in meer dan 100 landen gebouwen of objecten oranje aangelicht. Eerder waren dat bijvoorbeeld Times Square, de Niagara Falls en de Brandenburger Tor. Vorig jaar was in Woerden het kasteel oranje verlicht. Dit jaar is de Petrustoren aan de beurt. Ook wappert tot en met 10 december (Internationale Mensenrechtendag) bij het gemeentehuis de Orange the World-vlag. 
 

Waarom deze actie?

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland wordt er gemiddeld iedere 8 dagen een vrouw vermoord door (ex)partnergeweld. Om daar aandacht voor te vragen, is 25 november door de Verenigde Naties benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. 
 

Burgemeester Victor Molkenboer: “We zijn met elkaar verantwoordelijk om geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen. Het is belangrijk om hierover steeds weer het gesprek aan te gaan. Orange the World helpt om het onderwerp bespreekbaar te maken. We hopen dat steeds meer lokale organisaties zich zullen aansluiten bij dit initiatief.”
 

Iedereen kan helpen geweld te voorkomen 
In 2022 is het thema van de campagne in Nederland preventie. We kunnen geweld tegen vrouwen en meisjes voorkomen door het bij de wortels aan te pakken. Daar kan iedereen aan bijdragen; individuen, professionals, organisaties, bedrijven en overheden. En niet alleen vrouwen en meisjes, maar nadrukkelijk ook mannen en jongens. Inwoners die in actie willen komen, kunnen zich medestander in de strijd tegen geweld te verklaren. Dit kan door het ondertekenen van de #medestanderpledge op orangetheworld.nl. Hiermee geeft de ondertekenaar aan dat hij/zij zich wil inzetten om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden, als vrouw of man, als professional of omstander, als vriend, buur of collega.Tarief voor gezond en betrouwbaar drinkwater in 2023

23-11-2022

Van de redactie

 Aandeelhouders van drinkwaterbedrijf Oasen keuren nieuwe tarieven goed 


De prijs van drinkwater stijgt vanaf 1 januari 2023. Het komende jaar kost duizend liter drinkwater 1,45 euro. Het vastrechttarief in 2023 is 83,66 euro. Deze bedragen zijn inclusief belastingen. Voor een gemiddeld huishouden gaan de kosten voor drinkwater zo’n 2,15 euro per maand omhoog. Daarmee kost drinkwater in 2023 ongeveer 18,75 euro per maand. Wat klanten precies betalen, hangt af van het watergebruik en de samenstelling van het huishouden. De drinkwatertarieven zijn op 22 november vastgesteld door de aandeelhouders van Oasen, bestaande uit de gemeenten in het voorzieningsgebied.

 

Investeren om drinkwatervoorziening veilig te stellen

De prijsstijging komt met name door de toegenomen kosten voor energie en materiaal. Het drinkwater in Nederland behoort tot de top van de wereld en kan overal en altijd direct uit de kraan gedronken worden, tegen een betaalbare prijs. Maar de vanzelfsprekendheid waarmee wij de kraan opendraaien, staat in scherp contrast met de uitdagingen waar Oasen voor staat. Klimaatverandering, bevolkingsgroei, vervuiling, verduurzaming en de toenemende vervangingsopgave van ondergrondse infrastructuur vragen om een forse toename van investeringen. De droge zomers van de afgelopen jaren hebben ondubbelzinnig duidelijk gemaakt hoe urgent die investeringen zijn.
 


Bouw van een nieuw zuiveringsstation van Oasen in Kamerik
 

Bewust omgaan met drinkwater

Drinkwater is niet duur, maar wel kostbaar. Voordat water uit de kraan komt, legt het een lange weg af. Daarom vragen we klanten om bewust om te gaan met drinkwater. Drinkwater besparen waar dat kan, is goed voor het milieu én voor de portemonnee. Ontdek onze tips om slimmer om te gaan met water op oasen.nl/besparen.

 Corona vaccinatielocaties Alphen aan den Rijn, Gouda en Leiden open van dinsdag tot en met zaterdag

23-11-2022

Van de redactie

Regio - Vanaf 22 november zijn de vaste corona vaccinatielocaties van Hecht GGD Hollands Midden geopend op dinsdag tot en met zaterdag. Op zondag en maandag zijn ze gesloten.


Op deze locaties kun je zonder afspraak terecht voor een basisprik of herhaalprik. Vergeet niet een geldig identiteitsbewijs mee te nemen en controleer voor vertrek altijd de actuele openingstijden op ggdhm.nl/coronavaccinatie.Geslaagde netwerkbijeenkomst Programma Nu Niet Zwanger

23-11-2022

Van de redactie

Regio - Op donderdag 10 november organiseerde Hecht GGD Hollands Midden de eerste inspiratie- en netwerkbijeenkomst Nu Niet Zwanger in de regio Hollands Midden. Voor deze bijeenkomst hadden we aandachtsfunctionarissen Nu Niet Zwanger, beleidsambtenaren, managers en medisch professionals uitgenodigd. Er waren ruim 50 deelnemers.

 

Abdelhaq Jermoumi, wethouder kansengelijkheid, jeugd en onderwijs van de gemeente Leiden, droeg aan de bijeenkomst bij met een speech.

 

Thema

Centraal stond het onderwerp ‘de kunst van het vragen stellen’. We werden geïnspireerd door de sessie over het zuiver luisteren en doorvragen. Die kunst hebben we, in het voeren van het gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie, heel hard nodig.

De bijeenkomst was een succes. Reacties van deelnemers: “Het was een leuke en leerzame middag, dank hiervoor.” En “Het was een mooie middag. Heel inspirerend.”

 

Trots

We zijn enorm trots op onze betrokken Nu Niet Zwanger aandachtsfunctionarissen en partners. Door hen zijn steeds meer mensen in staat zelf keuzes te maken over hun eigen kinderwens. Zodat een zwangerschap hen niet (meer) hoeft te overkomen.

Meer weten over het Programma Nu Niet Zwanger (NNZ)? Kijk op Programma Nu Niet Zwanger.Kerstconcert 'Samen op weg naar kerst' een concert van Regio Mannekoor 'Die Gouwe Sanghers'

23-11-2022

Van de redactie

Boskoop - Op donderdagavond 8 december geven 'Die Gouwe Sanghers' in samenwerking met het Rotterdamse dameskoor 'ENCORE' een gezamenlijk concert in kerstsfeer. Het concert vindt plaats in het 'Flora Theater' Parklaan 4 te Boskoop. Beide koren staan onder leiding van dirigente Helène Verbraak en op piano Karina Markarowa.
 

Aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) einde 22.00 uur. De zaalopstelling is in cabaret-vorm, tafels/ stoelen. Kaarten, a' € 10,00 p/s te bestellen via de leden van het koor en via de website van het koor: www.diegouwesanghers.comForse stijging aantal e-step boetes in Zuid-Holland

23-11-2022

Van de redactie

Vorig jaar vond in Zuid-Holland de hoogste stijging plaats. Er werden 107 boetes uitgeschreven aan bestuurders van elektrische fietsen: een toename van 73% ten opzichte van een jaar eerder. In 2020 ging het namelijk om 62 bekeuringen. Dit blijkt uit onderzoek van beslist.nl die op basis van CJIB-data analyseerde waar deze bekeuringen in Nederland het vaakst werden uitgedeeld.
 

Met je elektrische step de openbare weg op? Dat mag alleen als het vervoermiddel door RDW is goedgekeurd. Bovendien moet je 16 jaar of ouder zijn om de step te mogen besturen. Als je niet aan alle eisen voldoet, riskeer je een fikse boete van € 410.
 

Wederom flinke stijging in het aantal boetes 
In 2021 steeg het aantal boetes in 10 van de 12 provincies. In Noord-Brabant was sprake van een sterke toename, maar in Zuid-Holland was de stijging zelfs nóg sterker. Hier werden vorig jaar zelfs 73% meer boetes uitgeschreven ten opzichte van 2020.
 

Verrassende cijfers voor Noord-Holland, hier zijn de boetes gedaald. Noord-Holland is de enige provincie waar de cijfers het afgelopen jaar omlaag zijn gegaan. Dit komt voornamelijk doordat gebruikers van een elektronische step in Amsterdam minder vaak beboet werden.
 

Nieuwe regelgeving in Nederland en de rest van Europa
In 2023 wordt de regelgeving voor e-steps in Nederland aangepast. Het vermogen van een elektrische step mag dan niet meer niet boven de 400 Watt zijn. Ook wordt het voeren van een kentekenplaat voor e-steps verplicht. Niet overal in Europa gelden overigens dezelfde regels. Zo is er in België geen minimumleeftijd voor het gebruiken van een elektrische step. In Denemarken en Griekenland geldt helmplicht voor elke leeftijd. In Finland is er geen minimumleeftijd voor het privégebruik, maar wel voor het huren.Kabinet neemt regie op passende woonruimte voor ouderen

23-11-2022

Van de redactie

Door woningbouw te versnellen, ouderen beter te informeren en ontzorgen in hun verhuizing en de leefomgeving te verbeteren wil het kabinet ouderen voorzien in passende woonruimte. Dit staat in het programma Wonen en Zorg voor Ouderen dat ministers De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en Helder (Langdurige Zorg en Sport) vandaag hebben gepresenteerd. 
 

Met het veranderen van de gemiddelde leeftijd van de bevolking verandert ook de behoefte aan woonruimte. Door de woningbouw te versnellen, specifiek woningen voor ouderen te bouwen en voor voldoende voorzieningen in de wijk te zorgen wil het kabinet de doorstroming verbeteren. Bovendien draagt een leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten eraan bij dat ouderen langer fit, gelukkig en zelfstandig kunnen blijven wonen. 
 

Minister De Jonge: “We worden steeds ouder. En daar moeten we ons goed op voorbereiden. Een derde van de 900.000 huizen die we tot en met 2030 hebben te bouwen, moeten geschikt moet zijn voor ouderen. Het bouwen van die huizen zorgt ook voor meer doorstroom. Want als een oudere een eengezinswoning achterlaat, biedt dat ruimte voor een gezin om daarnaar toe te verhuizen, wat weer zorgt voor een vrije plek voor een starter. Meer passende woningen voor ouderen zijn dus voor iedereen van grote meerwaarde.”
 

Woningbouw versnellen

Er komen meer woningen beschikbaar die aansluiten bij de wensen van onze ouderen. Dit doet het kabinet door knelpunten weg te nemen bij de bouw van woningen en de regie op de ouderenhuisvesting te versterken. Om dit doel te behalen worden 290.000 van de 900.000 te bouwen woningen geschikt gemaakt voor ouderen. Voorbeelden van deze woningen zijn zogenaamde nultredenwoningen zonder trappen (170.000), geclusterde woonvormen zoals hofjes ter bevordering van het sociaal contact (80.0000) en geclusterde verpleegzorgplekken voor bijvoorbeeld mensen met dementie (40.000). Voor ouderen die (zeer) zware zorg nodig hebben, blijft bovendien het verpleeghuis als mogelijkheid om te wonen en zorg te ontvangen bestaan. Over de 900.000 woningen worden bouwafspraken gemaakt met provincies, gemeenten en woningcorporaties.
 

“In hun eigen omgeving blijven mensen vaak actiever en kunnen ze hun eigen gewoontes aanhouden. Daardoor kunnen mensen langer zonder zorg. Dat is wat we allemaal willen, maar ook wat nodig is om onze zorg toegankelijk te houden. Ik wil mensen aanmoedigen en in staat stellen de stap naar een passende woning op tijd te maken, want op die manier houden zij zelf de regie over hun leven en hun welzijn”, aldus minister Helder. 
 

Ouderen informeren en ondersteunen

Het kabinet wil dat ouderen eerder nadenken over het wonen van straks. Naast de bouw van geschikt aanbod zet het kabinet in op het actief informeren van ouderen over de mogelijkheden door bijvoorbeeld een informatiecampagne. Eventuele belemmeringen worden aangepakt. Dat heeft ook positieve gevolgen voor de doorstroming op de woningmarkt.
 

Verbetering leefomgeving

Zelfstandig blijven wonen gaat niet alleen om de woning. Het gaat ook om de leefomgeving. Dat betekent dat de wijk toegankelijk is, dat er voorzieningen in de buurt zijn en dat de omgeving uitnodigt tot bewegen en ontmoeten. In alle gemeenten zullen deze aspecten van de leefomgeving worden meegenomen in de lokale visie op wonen en zorg. Het ondersteuningsteam Wonen en Zorg ondersteunt gemeenten bij het maken van die visie. De Rijksbouwmeester maakt in samenwerking met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving concrete ontwerpen voor om de leefomgeving te verbeteren. Strengere regels tegen misleidende informatienummers en doorschakeldiensten

23-11-2022

Van de redactie

Consumenten en ondernemers worden nog altijd telefonisch misleid door meerdere doorschakeldiensten en informatienummers. Zonder goed geïnformeerd te zijn, worden ze aan de lijn gehouden en betalen daardoor hoge tarieven of zelfs voor wat eigenlijk een gratis dienst is. Om dat tegen te gaan, komt minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) met strengere regels vanaf 16 december 2022. Vanaf die datum is doorschakelen naar gratis 0800-telefoonnummers verboden en geldt dit verbod ook vrijwel altijd voor doorschakelen via betaalde 0900, 0906, 0909-nummers. Bovendien zijn de maximumtarieven voor nog wel toegestane informatienummers dan begrensd.
 

Consumenten kiezen vaak onbewust voor deze diensten. Dit gaat bijvoorbeeld via een zoekopdracht op de mobiele telefoon of via een zoekmachine om het nummer van een bedrijf te vinden. Iemand denkt rechtstreeks met een bedrijf of instantie te bellen, zoals de overheid of een klantenservice, maar belt via een duur informatienummer omdat dit bovenaan de zoekresultaten verschijnt. Bijvoorbeeld door een betaalde advertentie.
 

Minister Micky Adriaansens (EZK): “Het kabinet staat voor een economie waar ondernemers onder eerlijke concurrentie zaken kunnen doen en consumenten goed zijn beschermd. Malafide telefonische doorschakel- en informatiediensten duperen goedwillende aanbieders en richten zich meestal op kwetsbare consumenten zoals senioren. Vaak hebben gebruikers niet eens door dat ze een betaalde dienst gebruiken met hoge tarieven. Om deze misleiding beter aan te pakken, scherp ik de regels aan.”
 

Beperking tarieven en meer informatieverplichtingen

Naast een verbod op misleidende doorschakeldiensten worden de tarieven van nog wel toegestane informatienummers beperkt. Het gaat om viercijferige telefoonnummers die beginnen met het cijfer 18. Gebruikers moeten bovendien beter worden geïnformeerd.
 

Aanbieders moeten vanaf 16 december 2022 zelf een maximum tarief gaan hanteren dat zij vermelden én voorafgaand aan de oproep van de beller én ook voorafgaand aan de doorschakeling zelf. Vanaf december 2024 is het maximum tarief voor de gesprekskosten vervolgens € 10. Uit onderzoek van het ministerie van EZK blijkt dat dit kostendekkend is voor de bestaande aanbieders. Ook gelden er nieuwe eisen voor transparantie. Bijvoorbeeld een melding voorafgaand aan een doorschakeling, waarna de beller ook expliciet moet instemmen met die doorschakeling (opt-in).
 

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat de nieuwe regels vanaf 16 december 2022 handhaven en kan deze ook direct toepassen op nummeraanvragen van aanbieders bij de ACM.Prachtige Kunst in het Groene HartHuys

22-11-2022

Van de redactie

Bodegraven - Er zijn maar liefst werken van 4 kunstenaars te zien tijdens expositie van 2 t/m 30 november in het Groene HartHuys op de Bouwsteeg 6 te Bodegraven. Een van de schilders is Annet Perdijk. Ze werkt veel met acrylverf en bouwt haar robuuste werken zorgvuldig op. Haar composities zijn een samengaan van emotie in vakmanschap. Gerrit Peele is beeldhouwer en in staat om alle soorten steen met een grote nauwkeurigheid te bewerken. Natuur is een inspiratiebron. Zijn beelden kenmerken zich door glooienede vormen tot geometrische meesterwerken in steen. Cees Nell maakt zeer nauwkeurige schilderijen van o.a. landschappen en stillevens. De stofuitdrukking, lichtval en detaillering zijn bijna fotografisch. Elise Neve maakt kleurrijke glascomposities d.m.v. glasfusen. maar ook ontwerpt ze moderne glas in lood creaties.
 

In de maand december is er in het Groene HartHuys een expositie met kunstwerken van Bodegraafse kunstenaars die geïnspireerd werden door de Oude Hollandse Waterlinie.
 

Kom en geniet van het fraaie diverse kunstaanbod in het Groene HartHuys, geopend op dinsdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 - 17.00 uur.Smienten massaal terug op de Nieuwkoopse Plassen

22-11-2022

Van de redactie

Nieuwkoop - Boswachter John Pietersen van Natuurmonumenten ziet eindelijk grote groepen smienten terugkeren naar zijn natuurgebied. “Ze zijn echt weken later dan normaal, waarschijnlijk vanwege het warme najaar”, concludeert de boswachter van de Nieuwkoopse Plassen. “Nu het gefluit weer te horen is in het gebied, mag van mij de winter beginnen!”
 


Fluitende roep

De smient is een opvallende eend die al van verre te horen is door zijn fluitende roep. Hij komt aan het einde van de herfst met duizenden tegelijk naar de Nieuwkoopse Plassen. Boswachter John Pietersen vertelt: “Voor smienten is Nederland aantrekkelijk om de winter door te brengen. Ongeveer 40% van alle smienten komt hier heen om de snijdende winterkou van het hoge noorden te ontlopen.” Ze houden van open water en voeden zich met gras en waterplanten. De mannetjes zijn goed te herkennen aan hun donkerbruine kopjes met de lichtgele vlek boven de snavel.

 

Aantrekkingskracht op de slechtvalk

Die grote groepen ‘fluiteenden’ trekken dan weer een ander dier aan. Namelijk snelste dier ter wereld: de slechtvalk. Smienten zijn een van de favoriete vogels die de slechtvalk ‘slaat’. De duikvlucht van de slechtvalk kan snelheden tot wel 390 km per uur bereiken en gaat zo snel en hard dat de prooi op slag dood is.

 

Smienten spotten

De Nieuwkoopse Plassen vervelen nooit; ieder seizoen is het er mooi. Ook in de wintermaanden is er van alles te beleven. Boswachter John: “Houd in de Groene Jonker goed je oren open, je zult zeker het ‘gefluit’ van de smienten op het water horen. Tot maart zijn deze prachtige eenden zeker te zien in het gebied.” Wil je een mooie wandeling door de Groene Jonker maken? Open de app NatuurRoutes en download de Winterwandelroute in de Groene Jonker.Niels uit Hazerswoude-Dorp wint 25.000 euro bij de VriendenLoterij 

22-11-2022

Van de redactie

Hazerswoude-Dorp - Een grote verrassing voor Niels uit Hazerswoude-Dorp. Hij heeft in de trekking van de VriendenLoterij een bedrag van 25.000 euro gewonnen. Niels werd verrast in Stadion Feijenoord met de cheque door VriendenLoterij-ambassadeur Jamai Loman. 
Niels reageert enthousiast als hij de cheque van 25.000 euro in ontvangst neemt: “Geweldig! Ik wil heel graag een auto kopen.” 
 
Win-win  
Bij de VriendenLoterij winnen niet alleen deelnemers, maar ook onze kunst en cultuur. Deelnemers spelen bij de VriendenLoterij mee voor wat hen raakt. Zij maken elke maand kans op meer dan tweehonderdduizend prijzen en dragen met minimaal 40% van hun lotprijs bij aan behoud van cultureel erfgoed en het welzijn van mensen. En dat kan kunst zijn, onze geschiedenis en rijke cultuur, of verbondenheid met en zorg voor elkaar, via clubs en verenigingen. Tennisvereniging Rijpwetering helpt rolstoelerstennis Alphen aan den Rijn

22-11-2022

Van de redactie

Alphen aan den Rijn - Deze zomer organiseerde Tennisclub Rijpwetering tijdens haar Vergulde Vos Tennistoernooi een loterij ten bate van rolstoeltennis in Alphen aan den Rijn. De opbrengst van €472,50 werd afgelopen dinsdag overhandigd. TV Nieuwe Sloot is de enige rolstoeltennisvereniging in de regio en boekt daarmee dankzij veel inspanning ook grote successen. Onlangs won Diede de Groot de WK Masters zowel in het enkel- als in het damesdubbelspel en ontving Lizzy de Greef op diezelfde Wheelchair Masters de prestigieuze Junior of the Year Award. Robin Groenewoud speelt deze maand maar liefst twee Futuretoernooien in Turkije. Deze successen zijn bij de vereniging even belangrijk als het plezier dat alle ‘rollers’ in hun sport beleven.
 

Voor rolstoeltennissers, die zittend sneller last van kou, wind en regen hebben dan lopende tennissers, zijn indoor tennisbanen onontbeerlijk. Gemeente Alphen aan den Rijn heeft echter alle indoorbanen van Nieuwe Sloot gevorderd ten behoeve van GGD (testen en vaccineren Corona) en Veiligheidsregio (opvang vluchtelingen). De rollers moeten nu al voor het tweede winterseizoen uitwijken naar een sportcentrum buiten Alphen aan den Rijn. Dit brengt voor henzelf en voor de vereniging veel ongemak en extra kosten met zich mee. De aandacht en donatie van TC Rijpwetering werden dan ook in grote dank aanvaard.


 

Vlnr: Meta van den Berg (TC Rijpwetering), rolstoelspelers Lotte Anouk en Tom: achter het net: Mirjam Soeterbroek en Willy Spanjer (TV Nieuwe Sloot) en Roderick Schoo (tennistrainer bij beide clubs).Diepgang en humor in theatervoorstelling Motherland

22-11-2022

Van de redactie

Alphen aan den Rijn - Liefhebbers van Game of Thrones of Lord of the Rings kunnen op 2 december bij Parkvilla hun hart ophalen bij de veelgeprezen voorstelling 'Motherland' van theatermaker Jip Smit. In deze solovoorstelling brengt Smit, die eerder speelde bij Orkater en de revue Showponies, een ode aan het fantasy-genre en daagt iedereen uit de grenzen van  verbeeldingskracht te verleggen. In een verhaal vol zwarte humor worden actuele thema’s als norm denken en man-vrouw verhoudingen aan de kaak gesteld. Jip Smit weet diepgang met humor te combineren in een onvervalst fantasy-verhaal. 
 


Motherland  is een mix tussen Game of Thrones en The Office en gaat over een strijdlustige vrouw die anders is en zich verzet tegen de gevestigde orde. De hoofdpersonage Katinka begeeft zich op een gevaarlijke zoektocht naar haar identiteit. De jury van Amsterdam Fringe, een platform voor eigenzinnige makers: ‘Jip Smit is een meesterverteller. Ze neemt het publiek moeiteloos mee in een mooi verhaal.’
 

Meer informatie en tickets: parkvilla.nlGroot onderzoek naar seksuele gezondheid van jongeren van start

22-11-2022

Van de redactie

Regio - Het grote onderzoek Seks onder je 25e is deze maand van start gegaan. Het is een onderzoek naar de seksuele gezondheid van jongeren in Nederland. Tienduizenden jongeren vanaf 16 tot 25 jaar krijgen een uitnodiging thuisgestuurd om de online vragenlijst in te vullen. Op ruim 100 scholen in Nederland krijgen jongeren van 13 tot 16 jaar dit najaar de vragenlijst voorgelegd.

 

Voorlichting en hulp up-to-date houden

Het onderzoek Seks onder je 25e is het vierde onderzoek na edities in 2005, 2012 en 2017. Om een goed beeld te krijgen is het belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren meedoen. Hecht GGD Hollands Midden benadert extra jongeren om te onderzoeken wat er in de regio speelt. Veel beleidsmakers, zorgprofessionals en onderzoekers werken met de cijfers om de voorlichting en hulpverlening voor jongeren te verbeteren. In het eerste kwartaal van 2024 worden de resultaten bekend. 

 

Welke vragen krijgen jongeren?

Seks onder je 25e gaat over relaties, seksualiteit en gezondheid. Vragen gaan over de houding, de behoeftes en het gedrag van jongeren. Bijvoorbeeld: Ben je wel eens verliefd geweest? Tot wie voel jij je seksueel aangetrokken? Met wie zou je praten als je een probleem had met seks? Gebruikte je wel eens een datingapp? Check jij altijd of de ander ook seks wil? Welk anticonceptiemiddel gebruik je? Ook jongeren die weinig seksuele ervaring hebben worden bevraagd.  

 

Wie voeren het onderzoek uit?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Soa Aids Nederland en Rutgers in samenwerking met Hecht GGD Hollands Midden en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).Lezing bij de documentaire Tutankhamun: The Last Exhibition

22-11-2022

Van de redactie

Gouda - Deze maand is het precies 100 jaar geleden dat de Britse archeoloog en egyptoloog Howard Carter in het Dal der Koningen bij Luxor de grafkamer ontdekte van Toetanchamon. In een uitgebreide inleidende lezing neemt Midden-Oosten kenner Jielis van Baalen u mee in de wondere wereld van het oude Egypte.In deze schitterende documentaire komen meer dan 150 schatten uit het graf aan bod. Het zijn unieke beelden van de internationale tentoonstelling de Golden Boy in Los Angeles (2019). Met hoge resolutiefoto’s van Sandro Vanni, close-up beelden uit het Egyptisch Museum in Caïro, voorzien van deskundig commentaar door internationale kenners. De voice-over is van Iggy Pop.


In een uitgebreide inleidende lezing neemt Midden-oostenkenner Jielis van Baalen u mee in de wondere wereld van het oude Egypte. We volgen de ontwikkelingen van het begin van de Faraonische periode tot de troonsbestijging van de tot halfgod verheven jongen, die op negentienjarige leeftijd stierf en van alle farao’s de meest beroemde werd: Toetanchamon. 


Meer informatie en kaartverkoop:  www.filmhuisgouda.nl
 Auto's werden klaargemaakt voor drugshandel

22-11-2022

Van de redactie

Koudekerk aan den Rijn - Een geheime camera in een loods in Koudekerk aan den Rijn leverde eind december 2021 resultaat op. De politie zag hoe vier mannen bezig waren een grote lading pillen in een auto te laden. Er werden vijf mannen aangehouden, de eerste twee stonden maandag voor de rechter.

De loods was eerder in het jaar al bij de politie in beeld gekomen als verdacht. In december werd heimelijk een camera geplaatst waarmee het bezit van harddrugs werd vastgelegd. Vijf mannen werden aangehouden, onder wie de man die de loods huurde.

Vandaag stonden de eerste twee verdachten voor de rechter, een man van 48 en een man van 46, beiden zonder vaste woon- of verblijfplaats. Zij worden ervan verdacht dat ze verborgen ruimtes hebben ingebouwd in auto's, waarin de drugs konden worden verstopt en vervoerd.
 

300.000 pillen

De mannen zijn die decembermaand meerdere keren te zien geweest op de camerabeelden. Ze waren druk in de weer met twee auto's die er stonden, met slijpen, lassen, bedraden, stofferen. Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit de beelden overduidelijk dat ze bezig waren geheime ruimtes in de auto's te maken.


Op 28 december 2021 was op de camera's te zien hoe er met zakken pillen werd gesleept. Die werden in een auto geladen. Toen door de politie werd ingegrepen waren onder meer de twee verdachten van vandaag in de loods aanwezig. Er werden 300.000 pillen aangetroffen in de loods.
 

Strafeisen

Het Openbaar Ministerie eiste tegen de twee mannen 30 maanden cel. Over twee weken doet de rechter uitspraak. De drie andere verdachten komen laten nog voor de rechter. Het gaat dan om de huurder van de loods en twee mannen die worden verdacht van handel in de drugs.Carla van Viegen opnieuw lijsttrekker Partij voor de Dieren Zuid-Holland

22-11-2022

Van de redactie

De Partij voor de Dieren doet op 15 maart 2023 in Zuid-Holland opnieuw mee aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Tijdens het partijcongres op 20 november is zittend fractievoorzitter in Provinciale Staten Carla van Viegen herkozen tot lijsttrekker van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland.

 

De Partij voor de Dieren vindt de provinciale politiek erg belangrijk. Vooral provinciale verantwoordelijkheden op het gebied van dierenwelzijn, natuur en milieu. De Partij voor de Dieren wil  vooral inzetten op de bescherming van in het wild levende dieren, bescherming en uitbreiding van de natuur en een gezonde en veilige leefomgeving voor mens en dier in het sterk verstedelijkte Zuid-Holland. Zuid-Holland heeft de minste natuur van alle provincies, namelijk 6 procent. De partij heeft goede resultaten geboekt op het gebied van de verbetering van natuur, zoals een bos- en bomenbeleid en veel meer aandacht voor dierenwelzijn, water- lucht- en bodemkwaliteit.Van Viegen is sinds 2007 fractievoorzitter in Provinciale Staten voor de Partij voor de Dieren en heeft inmiddels brede ervaring opgedaan in de provinciale politiek. Zij is tevens fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp.
 

Hanke Hoogerwerf is de nummer 2 van de lijst. Zij is jaren actief geweest in het waterschap Delfland en is momenteel algemeen bestuurslid van het landelijk bestuur van de Partij voor de Dieren.
 

De nummer 3, Joeri Oudshoorn, was eerder actief als gemeenteraadslid voor de Haagse Stadspartij en heeft daar ruime politieke ervaring opgedaan. Hij heeft veel kennis op het gebied van de energietransitie en zet zich in voor de Stichting Fossielvrij.

Robert Jan Vonk, nummer 4 op de lijst, is sinds dit jaar actief als fractieondersteuner. Hij is directeur van een softwarebedrijf. 
 

De nummer 5, Kirsten Weitering, is eveneens fractieondersteuner bij de provinciale fractie en is werkzaam op het partijbureau van de Partij voor de Dieren. De volledige lijst is te vinden op de site van de Partij voor de Dieren Zuid-Holland. Klik hier voor de link.

 

Lijsttrekker Carla van Viegen: “Ik ben zeer gemotiveerd om mij voor een volgende termijn in te zetten voor dieren, natuur en milieu. Helaas is deze inzet nog steeds hard nodig, want er worden nog steeds onnodig veel onschuldige wilde dieren gedood en de jacht moet een halt toegeroepen worden! De aanpak van klimaatverandering kan niet wachten, de natuurkwaliteit moet worden verbeterd en stikstofvervuiling moet in samenhang worden aangepakt. De afgelopen jaren zijn we de luis in de pels geweest en ook de komende vier jaar willen we opnieuw opkomen voor deze belangrijke thema’s.”

 

Via vertegenwoordiging in Provinciale Staten wil de partij ook haar invloed in de Eerste Kamer versterken bij de verkiezingen in mei 2015.

Het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren zal naar verwachting eind december te lezen zijn via de website van de partij.Structureel 400 miljoen extra voor stijgende vaste lasten scholen en cultuur

22-11-2022

Van de redactie

Vanaf komend voorjaar wordt er structureel ongeveer 400 miljoen euro extra uitgetrokken voor scholen en door de overheid bekostigde culturele instellingen. Met dit geld kunnen de hogere kosten door inflatie en vooral de stijgende energierekening worden opgevangen. Dat maakt het kabinet vandaag bekend in de Najaarsnota die naar de Kamer is verstuurd. Dit is een uitzonderlijke maatregel, die is genomen omdat de daadwerkelijke inflatie in 2022 aanzienlijk hoger uitkwam dan aanvankelijk verwacht. Dit komt voornamelijk door de onverwacht hoge stijging van de energieprijzen.
 

De afgelopen periode hebben veel scholen en culturele instellingen te maken gehad met sterk gestegen kosten, voornamelijk door de onverwacht sterk gestegen energiekosten. Het ministerie onderzoekt momenteel hoe dit geld het best uitgekeerd kan worden. Daarbij wordt ook gekeken of er een regeling nodig is voor instellingen die meer dan gemiddeld te maken hebben met stijgende energielasten. Hier zal op korte termijn meer informatie over volgen.
 

Het is mogelijk dat het extra geld voor sommige scholen of instellingen niet genoeg is. Het ministerie onderzoekt momenteel om hoeveel scholen of instellingen dit gaat. Als de gestegen kosten ervoor zorgen dat een school of culturele instelling in acute financiële problemen komt kan deze zich bij het ministerie melden. In overleg met het ministerie wordt dan per situatie gekeken wat de beste oplossing is.
 

De in de Najaarsnota aangekondigde indexatie geldt ook voor het Gemeente- en Provinciefonds, waaruit overheden onder meer lokale culturele instellingen kunnen financieren.
 

Voorjaarsnota

Ieder jaar wordt de begroting aangepast voor bijvoorbeeld stijgende lonen of inflatie. In 2022 is deze prijsstijging, vooral door de gestegen energiekosten, een stuk hoger dan werd geraamd toen de begroting voor 2022 werd opgesteld . Het exacte percentage waarmee de kosten zijn gestegen wordt in de Voorjaarsnota 2023 precies uitgerekend. Voor het ministerie OCW zal het om ongeveer 400 miljoen euro gaan. Hoe dit geld verdeeld wordt over de verschillende OCW-sectoren, zal later duidelijk worden.Ondernemers Bodegraven-Reeuwijk schorten overleg met gemeente op

21-11-2022

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk - De ondernemers van Bodegraven-Reeuwijk schorten het overleg met de gemeente tot nader order op. Het bestuur van OPBR (Ondernemers Platform Bodegraven-Reeuwijk) stuurde op dinsdag 15 november een bericht naar het college van b en w waarin de redenen van het besluit worden toegelicht: “De afgelopen maanden achten wij ons als vertegenwoordigers van de ondernemers door u niet serieus genomen. Kennelijk acht u de rol van het lokale bedrijfsleven minder belangrijk. Afgezien van de disproportioneel verhoogde OZB waarmee onze gemeente tot de duurste van de regio gaat behoren.”
 

 

Het bericht met de opzegging van de samenwerking werd daags na de OPBR-ledenbijeenkomst verzonden. Bij die bijeenkomst waren 15 van de 17 besturen van ondernemersverenigingen in onze gemeente vertegenwoordigd. “Zij ondersteunen deze toch vergaande stap,” zegt voorzitter van OPBR Jan Oostveen. Een aantal van de verenigingen kent vergelijkbare frustraties in het contact met gemeentebestuur. Oostveen: “In de vergadering werden diverse voorbeelden gedeeld: er wordt niet of veel te laat geantwoord, de gemeente trekt zich terug uit overleggen en zelfs gedane toezegging worden ongedaan gemaakt.”

 

Geen excuus

Dat de gemeentelijke organisatie in een transformatieproces zit na de reorganisatie van de ambtelijke top, is geen excuus volgens de voorzitter. “Als er één groep is die snapt hoe het is om onderbezet te zijn, zijn het de ondernemers wel. Maar wij weten ook dat dit geen vrijbrief is om je afspraken niet na te komen en niet of heel traag te reageren. Want dát is waar we het over hebben.”

 

Tijdig acteren

Oostveen noemt drie voorbeelden: “Eén: de aanstelling van een centrummanager wordt geschrapt, terwijl de ondernemers de door de gemeente gevraagde cofinanciering al maanden rond hebben. Als tweede noem ik het overleg over de verkeersproblematiek in Reeuwijk-Dorp. Deze is volledig terug bij af, omdat de gemeente de grote afwezige is in de overleggen. Het derde voorbeeld is het op de helling zetten van de toezegging voor een gezamenlijk onderzoek van OCB en gemeente naar de oostelijke parallelbaan langs de A12. Het gaat niet om geld, het gaat om het nakomen van je beloften. Om tijdig acteren als het nodig is.”

 

Eerst zien, dan geloven

De gemeentesecretaris liet eind vorige week weten dat het college zich in de navolgende week buigt over de opschorting van de overleggen. Het OPBR-bestuur gaat ervan uit dat de dialoog met het college zelf plaatsvindt. De opschorting duurt totdat OPBR constateert dat er afspraken nagekomen worden en de uitgesproken intenties om samen te werken ook inhoud krijgen. “Eerst zien, dan geloven. Van onze kant is altijd alert en zorgvuldig gecommuniceerd. Het college moet echt bewijzen dat wij weer constructief kunnen samenwerken.” In gevallen waarin de belangen van individuele ondernemers geschaad dreigen te worden wijkt OPBR van de opschorting af.BOV spaarzegelactie weer van start!

21-11-2022

Van de redactie

Bodegraven - Er zijn maar weinig spaaracties die zo’n grote populariteit kennen als de BOV spaarzegelactie. Elk jaar worden vele honderden spaarkaarten ingeleverd. Volle spaarkaarten kunnen worden gedeponeerd in de speciale BOV bussen. Deze staan in winkelcentrum Broekvelden, Winkelcentrum Raadhuisplein en bij PuntKomma in de Prins Hendrikstraat. 

Met een volle spaarkaart (50 spaarzegels) is er kans op prijzen in de vorm van BOV cadeaubonnen. De hoofdprijs bedraagt maar liefst € 1.000,=! Naast de prijzen van € 50,= en € 100,= zijn er nu ook verrassingspakketten. Dankzij de inbreng van BOV winkeliers zijn er vele leuke prijzen te winnen! 
 

De verrassing wordt nog groter, omdat wel de prijswinnaars worden bekendgemaakt, maar nog niet welke prijs zij hebben gewonnen. Alle prijzen worden uitgereikt op zaterdag 6 januari 2023, tijd en locatie worden nog bekend gemaakt. De winnaars krijgen hiervan persoonlijk bericht via de gegevens die op de spaarkaart zijn ingevuld. 
 

Hoe meer spaarkaarten worden ingeleverd, hoe groter de kans op een prijs. Vraag daarom bij alle aankopen om BOV spaarzegels. Alles wat u wilt weten over deze actie is te vinden op  http://www.bov-bodegraven.nl/zegelactie . Hier worden ook de namen van de prijswinnaars bekend gemaakt.
 

Maandag 5 december vindt de eerste trekking plaats van de BOV spaarzegelactie. Ook dit jaar is het prijzenpakket groot dankzij de medewerking van veel BOV winkeliers. Zorg daarom voor tijdige inlevering van volle spaarkaarten. Dan is de  kans op een prijs het grootst.WINNAARS AMSTERDAM KLEINKUNST FESTIVAL BRENGEN EEN ODE AAN ALLE ‘N00BS’

21-11-2022

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk – De dames van ‘n00b’ duiken het theater in met hun allereerste avondvullende cabaretvoorstelling. ‘N00b speelt n00b’ gaat over het zijn van een n00b. Een nieuweling, een beginneling, een groentje, een nobody. Op vrijdag 2 december te zien in het  Evertshuis.
 


Het duo n00b Laura Bakker en Isabelle Kafando beleefde afgelopen zomer een droomdebuut. In juni 2021 studeerden ze af aan de toneelschool en wonnen ze de Top Naeff prijs, een prijs die onregelmatig wordt uitgereikt onder de afstudeerders van de AHK, voor het meest veelbelovende talent. Ook wonnen ze dat jaar (2021) het Amsterdams Kleinkunst Festival en namen daarmee de publieksprijs én de Wim Sonneveld prijs in ontvangst. De Volkskrant omschreef het duo als volgt: ‘De twee spelen overtuigend, zingen prachtig en hun voorstelling zit vol schrijnende humor. Lekker op het randje en hun ‘ladyperspectief’ maakt dat extra interessant.’ 

 

Schakelend van de ene naar de andere scène laat n00b je zien hoe weird en lachwekkend de realiteit soms is. Humor in een modern jasje. Losers waar je een hart voor krijgt. Met muziek welke je mee kan zingen en achterover geslagen naar kan kijken. De avond waar je met je onzekere zusje, de boys van Albufeira en met de minnaar van je vader naartoe wilt. Cabaret voor en door de n00bs van deze wereld, een ode aan de eenling en een hartverwarmende trip.

 

De try-out voorstelling ‘n00b speelt n00b’ begint om 20.00 uur, tickets kosten € 18,50 inclusief drankje. Voor meer informatie of het reserveren van kaarten zie  www.evertshuis.nl  

Locatie: Evertshuis, Julianastraat 4, Bodegraven, 0172-618484

 

Praktische informatie

VRIJDAG 2 DECEMBER

N00b speelt n00b (try-out)

GENRE: CABARET

AANVANG: 20.00 uur

ENTREE: € 18,50 inclusief drankje“VSTS neemt de regie over”

21-11-2022

Door: Steffi van den Berg

Bodegraven - Zaterdag 19 november speelde VSTS dames 1 tegen DVC dames 1. VSTS dames 1 begon in de eerste set met: Naila Sabovic, Judith Terpstra, Terra Perroti, Isa van Westing, Eline Hazelaar, Rianne Nap en Olivia van Wijngaarden in de basisopstelling. DVC begon met een sterke service serie waar VSTS moeite mee had. De dames uit Bodegraven kregen de passing niet onder controle en konden de achterstand lastig inhalen. DVC won deze set met 14-25. 


 

De tweede set speelde de dames uit Bodegraven al meer hun eigen spel. Toch leek DVC de regie te hebben deze set. VSTS dames 1 kon de blokkering nog niet goed zetten op de snelle aanvallende acties van DVC. Ook werden er veel servicefouten gemaakt door VSTS. De stand bleef toch spannend, maar uiteindelijk won DVC de set met 20-25.
 

In de derde set was VSTS vastberaden het tij nog te keren. De passing was in deze set weer onder controle waardoor Judith Terpstra de aanvallende dames goed kon vinden aan het net. Blokkerend waren de dames ook sterk deze set, dus DVC kon lastig punten scoren. Aan het eind van de set kwam DVC toch weer terug met haar service kracht, maar de dames uit Bodegraven gaven niet op en wonnen de set met 25-23. 

 

De vierde set lieten de dames van VSTS weer goed spel zien. De verdediging stond sterker dan in de vorige sets en door de aanvallende dames werden de gaten bij de tegenstander meer opgezocht. VSTS had duidelijk de overhand in deze set en won uiteindelijk met 25-19. 
 

De laatste set begon VSTS gelijk met een voorsprong tot de stand: 13-3, door een lange service serie van Elvira de Rijter. Hierna hoefde VSTS nog maar een paar punten te scoren om de wedstrijd te winnen. De set werd met de stand 15-5 overtuigend gewonnen. 
 

De dames uit Bodegraven zijn erg blij met deze winst. De volgende wedstrijd is op zaterdag 26 november om 16.30, uit, tegen Vollingo dames 2.Atelier-kunstroute op 20 en 21 mei 2023 in Bodegraven-Reeuwijk

21-11-2022

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk - De tweejaarlijkse Atelier-kunstroute van de Kunstkring nadert met rasse schreden. De Atelier-kunstroute wordt gehouden in Bodegraven-Reeuwijk op zaterdag 20 en zondag 21 mei 2023. Aan de laatste Atelier-kunstroute deden 123 lokale kunstenaars mee en was, mede door het mooie weer, een groot succes. Duizenden mensen waren in de weer en bezochten de kunstenaars in hun ateliers en genoten van kunst op hoog niveau. 
 


 

Zet daarom deze data in uw agenda en doe mee

Ook dit jaar worden er weer kunstroute-boekjes gedrukt met beschrijvingen van alle kunstenaars. Op social media en in de Kijk op Bodegraven-Reeuwijk wordt volop aandacht geschonken aan de Atelier-kunstroute.

 

Aanmelden voor Atelier-kunstroute
Het aanmeldingsformulier staat op de website. U kunt ook onderstaande link aanklikken
Donateurs van de KunstKring krijgen korting.  https://kunstkringbodegraven-reeuwijk.nl/contact/donateur-worden Wij hopen het aantal deelnemers van de vorige Atelier-kunstroute te evenaren. 
 

 

Opening Overzichtstentoonstelling in het Evertshuis op vrijdag 12 mei 2023
Op vrijdag 12 mei 2023 Is om 20.00 uur de opening van de overzichtsexpositie van de Kunstroute in het Evertshuis. De expositie duurt tot 8 juni 2023. Alle kunstenaars aan de Kunst Atelierroute leveren een kunstobject in. Om de Kunstroute te promoten stellen een aantal middenstanders in Bodegraven-Reeuwijk hun etalage ter beschikking voor een kunstobject.

 

Geen expositieruimte?
Ook voor kunstenaars zonder expositieruimte zijn er locaties beschikbaar. Kunstenaars kunnen ook als groep meedoen of met een gastexposant (die hoeft niet persé inwoner van onze gemeente te zijn). Meer info op  www.kunstkringbodegraven-reeuwijk.nl


De vrijwilligersvacaturemuur is weer geplaatst!

21-11-2022

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk - Om vrijwilligerswerk te promoten binnen de gemeente heeft de vrijwilligerscentrale de vrijwilligersvacaturemuur ontwikkeld. Dit is een verplaatsbare promotiewand met daarop vacatures voor vrijwilligerswerk, om deze zo extra onder de aandacht te brengen. 

Misschien heb je hem al gespot? Momenteel staat de muur in het Huis van Alles in Reeuwijk-Brug. Daarna verplaatst de muur weer naar een andere locatie.
 

Ben je in de buurt? Neem eens een kijkje. Ben je niet in de buurt, maar wel nieuwsgierig? Kijk op  www.samwelzijn.nl/vrijwilligerscentrale voor meer informatie en alle vacatures!Nieuw campagne mijnklimaatpartij: elektrische deelauto’s

21-11-2022

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk - De nieuwe seizoens meet-up van mijnklimaatpartij  gaat over elektrische deelauto’s. De bijeenkomst is op 3 december vanaf 10.30 uur in de klimaatwinkel, Prins Hendrikstraat 10 in Bodegraven. Tijdens de meet up zal er ook een deelauto voor de klimaatwinkel staan om te demonstreren hoe eenvoudig het systeem werkt. 

 

Er zijn al wel enkele deelauto’s in onze gemeente, maar die zijn nog niet elektrisch. En er zijn al wel elektrische auto’s, maar die worden nog niet gedeeld. Er is een wereld te winnen als dat gecombineerd wordt. De ambitie is dat er in alle dorpen een hup komt met elektrische deelauto’s, en als in meerdere straten mensen onderling tot afspraken komen. 

 

Iedereen die interesse heeft in dit initiatief is welkom op de meet-up. Vanwege de ambitie om het ook in alle dorpen mogelijk te maken worden ook de dorpsoverleggen er bij betrokken. Jeroen van Leeuwen is een van de organisatoren. Hij woont in Reeuwijk Dorp en heeft daar al eerder rondgevraagd of er interesse is. “Ik maak er nu ook wel eens gebruik van, maar moet dan de auto ophalen in Boskoop. Ik woon in de nieuwbouwwijk Reesveld. Ik denk dat het best mogelijk is om dit ook in een dorp als hier van de grond te krijgen”.

 

Mede organisator en “klimaatburgemeester” Arthur van Dijk vult hem aan: “Ook als je al een elektrische auto hebt kan het interessant zijn om mee te doen, door die auto bijvoorbeeld in je straat of met je buren ter delen. Wij kunnen een standaard maken hoe dat te organiseren. Dat kan per huishouden ook enorm veel kosten besparen. Mensen realiseren zich vaak niet hoe duur het hebben van een eigen auto is”.

 

Voor Bram Tack, voorzitter van mijnklimaatpartij geldt echter vooral de winst in beperking van de klimaatlast, dus tegen de opwarming van de aarde. Bram Tack: “Dat mes snijdt aan twee kanten: door te delen hoeven er minder auto’s gemaakt te worden, en hebben we minder parkeerplekken nodig. En ik hoop dat er nu veel traditionele auto’s uitgaan en vervangen worden door elektrisch rijden. Laat iedereen die hier ideeën voor heeft of het wil helpen organiseren komen naar de meet-up op 3 december”. 
 


 

De meet-up elektrische deelauto’s is 3 december in de klimaatwinkelBlack Friday in Bodegraven!

21-11-2022

Van de redactie

Bodegraven - Aanstaande vrijdag 25 november kun je profiteren van vele leuke aanbiedingen en acties bij diverse winkeliers. De winkeliers die meedoen zijn te herkennen aan de Black Friday actieposter op het raam!

 Schetsen van nieuwe oeververbinding Boskoop

21-11-2022

Van de redactie

Regio - De samenwerkende overheden in Beter Bereikbaar Gouwe houden op 8 december en 13 december inloopbijeenkomsten in Boskoop voor bewoners, bedrijven en belangengroepen uit het Gouwegebied. Daar kunnen zij – aan de hand van schetsontwerpen – in gesprek met de overheden over de mogelijke aanleg van een tweede oeververbinding in of vlakbij Boskoop. Onderwerp van gesprek is de juiste locatie voor een brug of aquaduct, want er moet een route naar die verbinding toe komen.

Drie varianten

De eerste locatie voor een brug of aquaduct is aan de noordkant van Boskoop, vlakbij de Toegangseweg. De Burgemeester Smitweg wordt dan doorgetrokken naar de N207. Verder gaat de route vooral over bestaande wegen. De tweede locatie is ook aan de noordkant, vlakbij de Halve Raak. Deze variant is vooral een nieuwe oost-westroute tussen de Loeteweg en de Burgemeester Smitweg. De derde locatie is de zuidkant van Boskoop. Vanaf de Gouwe gaat de weg over de Snijdelwijklaan naar de toekomstige Verlengde Bentwoudlaan.

Twee stappen

Het huidige onderzoek naar de varianten kent twee stappen: het schetsontwerp en daarna het voorlopig ontwerp. In beide stappen worden ontwerpen opgesteld en reacties opgehaald. Er liggen nu schetsontwerpen van drie varianten. Mensen in de omgeving kunnen daar tot 1 januari 2023 op reageren.

De bestuurders vinden de zuidelijke variant niet kansrijk vanwege de doorsnijding van een grote woonwijk. Daarom hebben de bestuurders aangegeven dat de zuidelijke variant niet verder wordt onderzocht en niet uitgewerkt wordt in een voorlopig ontwerp. De eerste stap wordt wel afgerond door het draagvlak voor alle varianten op te halen tijdens de bijeenkomsten op 8 en 13 december.
 

Nog niks besloten

Er is nog niks besloten over de varianten. Ook niet of de verbinding er überhaupt komt. Dat is aan de gemeenteraden en de Provinciale Staten. Voor de aanleg van een oeververbinding is op dit moment onvoldoende geld beschikbaar.
 

Persoonlijke toelichting

Tijdens de inloopbijeenkomsten op 8 en 13 december gaan het projectteam en bewoners, bedrijven en belangengroepen in gesprek over de drie varianten. Het gaat over de wegen die nodig zijn voor de verbinding (bestaande of nieuwe wegen), de vorm (brug of aquaduct) en de ligging ten opzichte van bestaande bebouwing.
 

Daarnaast is er op donderdag 24 november (19.30-20.45 uur) een algemene presentatie over het onderzoek naar de oeververbinding. Dit is een online bijeenkomst. Ook andere maatregelen van Beter Bereikbaar Gouwe komen aan bod, zoals het onderzoek naar een onderdoorgang in Hazerswoude-Dorp en de Bodegravenboog. Aanmelden voor 24 november, 8 december en 13 december kan via  www.beterbereikbaargouwe.nl.
 

Mening geven

Iedereen krijgt nu de kans om zijn of haar mening te geven. De schetsen van de varianten en de bijbehorende verkeerscijfers zijn na de bijeenkomst van 24 november te vinden via de website www.beterbereikbaargouwe.nl. De reacties op de schetsontwerpen worden betrokken bij de voorlopige ontwerpen. Uitzondering hierop is de zuidelijke variant die niet verder wordt onderzocht.
 

Vervolg

In 2023 volgen de voorlopige ontwerpen voor een oeververbinding. Ook zijn de ontwerpen dan getoetst op 13 verschillende criteria, zoals de kosten, leefbaarheid, veiligheid, natuur en draagvlak. Ook dan zijn er weer bijeenkomsten en reactiemogelijkheden voor betrokkenen. Daarna nemen de gemeenteraden en Provinciale Staten een besluit over alle mogelijkheden.Rembrandtbrug Referendum

21-11-2022

Van de redactie

Woerden - Inwonersbelangen is op straat, internet en op social media het gesprek aangegaan over de Rembrandtbrug. De plannen voor de Rembrandtbrug vallen slecht. Inwonersbelangen wil de keus voor een Rembrandtbrug voorleggen aan de inwoners door middel van een Referendum.
 


Heel veel reacties in anderhalve dag

Vrijdagochtend 18 november jl. is gestart met de campagne om met inwoners en bedrijven het gesprek aan te gaan. Er is geen steun voor de plannen van de Rembrandtbrug. Hendrie van Assem: “In de gesprekken met bewoners wordt aangegeven dat het verkeer, dat Woerden niet als bestemming heeft, Woerden uit moet. Met de Rembrandtbrug wordt er een extra snelweg door Woerden-West aangelegd. Maar het verkeer blijft in Woerden. De verkeersoverlast blijft, zoals files, geluidsoverlast en fijnstof bestaan. En de Rembrandtbrug is veel te duur. Woerden kan het niet betalen.  Zo is er door het college al een extra-krediet aangevraagd van ruim €10,- miljoen en wordt de OZB voor 2023 fors verhoogd”

 

Maak de plannen voor Rietveldbrug en Westelijke randweg af

Veel gehoord is de wens om de plannen van de Rietveldbrug met de westelijke randweg af te maken. In 2006 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden hiervoor. De gronden zijn reeds verworven en in het bezit van gemeente Woerden. Helaas is in 2012 het eerder genomen raadsbesluit uit 2006 teruggedraaid. Als dit destijds niet gedaan was dan was deze ontsluitingsweg er al lang geweest. Voor minder dan €20,- miljoen. En was het opknappen van de Boerendijk (waar meer dan €4,- miljoen aan besteed is) veel minder ingrijpend geweest. Ook waren er geen geluidswerende maatregelen voor de Hollandbaan nodig geweest. Nu is er de afgelopen jaren probleem op probleem gestapeld.

 

Rembrandtbrug referendum tegelijk met Provinciale Staten verkiezingen

Het is voor Inwonersbelangen duidelijk dat de plannen voor de Rembrandtbrug slecht vallen. Inwonersbelangen wil de plannen via een referendum voorleggen aan de inwoners. Dit kan mooi samen georganiseerd worden met de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 15 maart 2023. In het referendum wil Inwonersbelangen 3 keuzes voorleggen: (1) Rembrandtbrug, (2) Rietveldbrug met westelijke randweg of (3) geen extra brug.

 Stoelyoga in Inloophuis ‘Leven met kanker’

21-11-2022

Van de redactie

Woerden - Op vrijdagochtend 2 december geeft Diana Horsman om 10.00 uur een les stoelyoga bij Inloophuis Leven met kanker’, Wilhelminaweg 12. Deze les is bedoeld als kennismaking met stoelyoga.  Dit is de meest milde vorm van yoga en wordt zittend op of staand bij een stoel beoefend. Het is een ontspannende bewegingsvorm die een positieve uitwerking heeft op pijn en bewegingsbeperkingen. Ook oefeningen ter verbetering van het zelfhelend vermogen komen aan bod. Voor geestelijke ontspanning worden ademhalingstechnieken en meditatie ingezet.


Aanmelden kan per telefoon (06-14004496), per email (  info@inloophuislevenmetkanker.nl ) of in het Inloophuis (openingstijden zie de website  www.inloophuislevenmetkanker.nl ).

 

Toegang en consumpties zijn gesponsord. Voor nieuwe bezoekers is er een rondleiding met uitleg over wat het Inloophuis te bieden heeft. Kortom een unieke gelegenheid om kennis te maken met Inloophuis ‘Leven met kanker’ op Wilhelminaweg 12 in Woerden. 

 

Voor wie graag wil komen maar minder mobiel is, geen eigen auto heeft of niet met openbaar vervoer/taxi kan, is AutoMaatje Woerden een optie: thuishuiswoerden.nl/automaatje.Vogelgriep vastgesteld in Stolwijk

21-11-2022

Van de redactie

Stolwijk - In Stolwijk (gemeente Krimpenerwaard) is op een leghennenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 23.000 leghennen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
 

Binnen de 1 – en 3 kilometerzone van het bedrijf dat nu is besmet, bevinden zich geen andere pluimveebedrijven. In de 10 kilometerzone rond het besmette bedrijf liggen zeven andere pluimveebedrijven. In dit gebied geldt per direct het vervoersverbod.
 

Vervoersverbod

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte.

Daarnaast gelden regels voor de jacht in de 10 kilometerzone. Zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren. Waar dit precies is, is te zien op de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
 

Landelijke maatregelen

Sinds 5 oktober 2022 is de landelijke ophok- en afschermplicht van kracht.  De ophokplicht geldt voor houders van commercieel gehouden vogels. De afschermplicht geldt voor houders van dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels – voor zover dit hoenderachtigen/kippen, watervogels en loopvogels betreft. De afschermplicht betekent dat deze houders verplicht zijn de genoemde dieren af te schermen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden. Op de website van de NVWA is meer informatie te vinden over hoe dit het beste kan.
 

Traceringsonderzoek

In het kader van de besmetting op deze locatie wordt zoals gebruikelijk een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig volgen naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen. Deze eventuele aanvullende maatregelen worden via een update in dit persbericht en via de online kanalen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gemeld.Voorwaardelijke celstraf en taakstraf geëist tegen voorman Viruswaarheid vanwege opruiing

21-11-2022

Van de redactie

Tegen een 45-jarige Rotterdammer heeft het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam vandaag een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en een taakstraf van 180 uur geëist. De man wordt verdacht van het plaatsen van zeven opruiende berichten op social media. Dit is gebeurd in de periode van juni 2020 tot en met november 2021. Deze berichten hebben er toe geleid dat andere mensen strafbare feiten hebben gepleegd of daartoe zijn aangezet.
 

Context

Voor het OM is het van belang de zaak te beoordelen in de context waarin de uitlatingen zijn gedaan. Nederland werd beheerst door de coronapandemie. Onze vrijheden werden ingeperkt om verspreiding van het virus te voorkomen en de druk op de zorg in te perken. Veel mensen accepteerden de maatregelen van de overheid. Een aantal ook niet en ging daar tegen demonstreren, zoals dat hoort en mag in een democratie. Veel van deze demonstraties verliepen rustig, maar er waren ook demonstraties die uit de hand liepen. Social media speelde hier een grote rol in. Op de verschillende platforms werd opgeroepen om in opstand te komen. 
 

Verdachte

De verdachte geniet als voorzitter van de stichting Viruswaarheid landelijke bekendheid. Hij maakt veelvuldig gebruik van social media. De verdachte weet dat hij tienduizenden aanhangers heeft die zijn gedachtengoed steunen, met hem sympathiseren en zijn uitlatingen dus serieus nemen. Verdachte kiest er bewust voor om via zijn accounts berichten te plaatsen op social media, waarin hij onder andere oproept tot een antidemocratische houding richting de overheid en haar instituties. Zie de volledige verdenking in de tenlastelegging. 
 

Vrijheid van meningsuiting

De vrijheid van meningsuiting is een van de fundamentele rechten in de Nederlandse wet. Je mag dus zeggen en vinden wat je wil. Maar aan die vrijheid van meningsuiting zijn grenzen gesteld. Volgens het OM heeft verdachte de grenzen opgezocht en in de gevallen op de tenlastelegging gaat hij er in de visie van het OM overheen. Een straf voor de verdachte zorgt ervoor dat duidelijk wordt gemaakt dat er grenzen zijn aan wat men kan zeggen en dat het overschrijden van die grenzen consequenties heeft.Gelijkspel ESTO voelt als verlies

20-11-2022

Door: Han Koevoets

Bodegraven - De einduitslag van 2-2 voelde als verlies voor ESTO terwijl het pakken van een punt toch gunstig is in deze competitie waarin alles mogelijk is. Voor tegenstander Kagia voelde het als winst hoewel zij daar eigenlijk geen recht op hadden. Over de gehele wedstrijd gezien was ESTO beter. Dat blijkt ook uit de doelkansen die voor de Lissebroekers vrijwel nihil waren. Maar de twee die ze kregen, waarvan er één discutabel was, wisten ze wel te verzilveren. Dat gebeurde in de tweede helft toen ze al met 2-0 achterstonden.
 


Voor de rust was ESTO oppermachtig. Een angstig Kagia, dat veel fouten maakte, was niet bij machte het goede positiespel van ESTO te onderbreken. Het eerste doelpunt viel in de 17e minuut. Yannick Saeijs veroverde de bal op het middenveld en stoomde op naar de achterlijn. Een pass op maat gaf Pim de Visser de mogelijkheid eenvoudig binnen te tikken voor de 1-0 voorsprong. In de 40e mint verzilverde Wouter-Jan Bos, met moeite, een pingel die het gevolg was van een harde charge op Bas van Zoest. Er leek voor ESTO geen vuiltje aan de lucht voor een overwinning maar dat pakte toch even anders uit.  
 


Na de rust stond er een ander Kagia op het veld die de angst van zich had afgeschud en de aanval zocht. Ook wisten beide ploegen inmiddels dat de scheidsrechter niet alles zag en teveel op afstand bleef van de acties op de mat. Veel extra inzet en handig gebruik van de omstandigheden gaf de ploeg uit Lisserbroek vleugels. Het leverde het nodige geduw, teveel gele kaarten en een toegekend buitenspeldoelpunt op. ESTO benutte de kansen niet en gaf daarmee de wedstrijd onnodig uit handen. Toch is een punt waardevol in deze competitie waarin de nummer 1 kan verliezen van de laatst geplaatste ploeg. Zo is ESTO met het behaalde punt op de ranglijst opgeschoven naar de 2e plaats. Dat kan volgende week zomaar anders zijn na de derby tegen RVC ‘33. De thuiswedstrijd begint om 14.30. Heel veel ESTOsupporters langs de lijn zal zeker helpen en zijn van harte welkom op de Kievitsheuvel in Bodegraven. Bodegraven in TV programma Andere Tijden

20-11-2022

Van de redactie

Bodegraven - Het historische NTR programma Andere Tijden zendt iedere vrijdagavond een aflevering uit over het Rampjaar 1672. Komende vrijdag wordt hierin verteld over het prinselijke hoofdkwartier bij Bodegraven. 

De afgelopen tijd heeft u veel kunnen lezen over het Rampjaar, waarin onze Republiek van vier kanten werd aangevallen. Dat jaar stopten we het machtige Franse leger door middel van de Oude Hollandse Waterlinie. Prins Willem III vestigde zijn hoofdkwartier in Hofstede Kruidenburg, bij Bodegraven. Dit zou in 1672 uitgroeien tot het centrum van de ‘Hollandse Oorlog’, omringd door een groot legerkamp.
 

Nieuwerbugger en waterliniekenner Michiel van de Burgt vertelt komende vrijdag, in de aflevering ‘Oranje slaat terug’, hoe dit hoofdkwartier er uit heeft gezien. En hij brengt een bezoek aan de Kruidenburg, waar de prins veel belangrijke gasten heeft ontvangen. Voor de twee laatste afleveringen van de Andere Tijden serie is ook gefilmd tijdens de Najaarsmarkt. Bijvoorbeeld bij het historische gevecht rond de sluis en binnen het legerkamp in de Oude Zustertuin.
 

Komende vrijdag om 22:19 uur kunt u aflevering 6 van Het Rampjaar 1672 bekijken. Of kijk alvast vooruit via NPO Plus.Grote belangstelling voor het Najaarsconcert van Muziekvereniging OBK Driebruggen

20-11-2022

Van de redactie

Driebruggen - Op zaterdag 19 november heeft Muziekvereniging Oefening Baart Kunst uit Driebruggen een sprankelend Najaarsconcert gegeven met als thema ‘filmmuziek’. In dit concert kwamen verschillende filmgenres voorbij o.a. animaties, komedie,  fantasie  en sciencefiction.   

Het opleidingsorkest van OBK, o.l.v. Frank Ohm, opende de avond met ‘Movie Blockbusters’. Movie Blockbusters is een verzameling van filmmuziek uit Blockbuster films. Zo werd de muziek van ‘Pirates of the Caribbean, Lord of the Rings en Gladiator’ gespeeld. Daarna ‘Highlight van Frozen’ gespeeld. Vanaf het moment dat deze film uitkwam was het meteen één van de populairste Disney-Films. En nog steeds kent bijna iedereen veel liedjes uit de film wel. 
 

Het opleidingsorkest vervolgde  het concert met ‘On My Way’ uit de film ‘Brother Bear’. Het orkest speelde het muziekstuk met veel enthousiasme! Als laatste speelde het opleidingsorkest ‘Aladdin’.  Het orkest speelde drie stukken die de film samenvatten. “Aladdin, de hoofdpersoon van de film, is een straatjongen die in het oude Arabië probeert te overleven en hopeloos verliefd wordt op de beeldschone prinses Jasmine.  Per toeval stuit hij op een magische lamp waarmee ineens van alles voor hem mogelijk wordt”. En dat met een fraaie presentatie en beeld deze keer door de leden zelf werd gepresenteerd.

 

Na de pauze vervolgde het groot orkest van Muziekvereniging OBK Driebruggen o.l.v. Mark van Mil, uit het genre ‘filmmuziek’, het programma.  Filmmuziek biedt al jaren een volledig repertoire voor orkesten en ook OBK heeft de afgelopen jaren meermaals filmmuziek geprogrammeerd. Zo speelde OBK met prachtige werken, uit ware ‘blockbusters’, oftewel kaskrakers. Van het imposante en heroïsche Gladiator, via de magistrale Phantom of the Opera tot het bescheiden La Vita è Bella… 
 


Muziekvereniging OBK startte met ‘Phantom of the Opera’ van Andrew Lloyd Webber. Phantom of the Opera speelt zich af in het Parijs van de 19e eeuw, in de Opéra Garnier, een luxueus en monumentaal operagebouw opgetrokken in opdracht van Napoleon III. De medewerkers van het operagebouw beweren dat er een mysterieus spook door de gangen waart en dat dit spook verschillende 'ongelukken' veroorzaakt. Dit "spook van de opera" is eigenlijk een man genaamd Erik, een fysiek misvormd genie.  Na een vreselijke jeugd, waarin hij onder andere in Perzië verbleef, keerde de mismaakte uiteindelijk terug in Parijs. Het orkest speelde het stuk met veel enthousiasme en het publiek vond het prachtig! Daarna werd ‘La Vita è Bella’ van Nicola Piovani gespeeld.
 

Omlijst met mooie beelden

OBK vervolgde het programma, uit het sciencefiction genre, met ‘Star Trek Through Generations’ van Jerry Goldsmith met mooie filmfragmenten op de achtergrond. Het publiek luisterde de avond naar de mooie, complete suite met daarin de meest bekende muziek uit de serie Star Trek! Uit het genre fantasie speelde OBK, ‘The Gremlins’ van Jerry Goldsmith. Wederom uit het genre sciencefiction speelde het orkest ‘X men Apocalyps’ van John Ottman. 
 

X-Men: Apocalypse is een Amerikaanse superheldenfilm uit 2016, gebaseerd op personages die voorkomen in Marvel stripboeken. De film vertelt over een groep superhelden die samen strijden tegen Apocalyps, de eerste mutant uit de geschiedenis, welke een nieuwe wereldorde onder zíjn leiding wil vestigen en daarmee de mensheid wil uitroeien. Het is nogal een pompeus, typisch Amerikaans geheel met veel aandacht voor special effects en actie. En dat gelde ook voor de muziek. Na de X-Men werd ‘Gladiator’ van Hans Zimmer gespeeld. Muziekvereniging OBK Driebruggen sloot de avond af met ‘Gendarme de Saint Tropez’ van Raymond Lefebvre.  Uit de films van niemand minder dan Louis de Funès.

 

De vereniging kan terug kijken op een uiterst geslaagde avond!!

En bent u/ je niet geweest en wilt u/ je deze muzikanten zien spelen kom dan naar ons volgende concert!! Voor meer informatie over OBK, kijk op onze website:  www.obkdriebruggen.com of op de facebookpagina:  https://nl-nl.facebook.com/OBKDriebruggen

                           Lekkere winstpartijen heren en dames BZ&PC

20-11-2022

Door: Andreas de Heij

 Het was een goed weekend voor de hoofdmachten van BZ&PC 
 

Bodegraven - De heren speelden een prima wedstrijd tegen JAWS uit Amsterdam. De ervaren Amsterdammers doen het tot heden goed in de competitie en draaien bovenin mee. BZ&PC staat onderaan in een grote middenmoot groep. In zwembad De Kuil ging het in een leuke beginfase gelijk op. Er waren veel fraaie goals te bewonderen. BZ kreeg vervolgens verdedigend meer grip op de Amsterdammers. Het liep uit naar 9-6. JAWS kwam goed terug tot 11-10. Met goals van Luke Rijnbeek en Joey Schellingerhout werd de 3eperiode toch afgesloten met een 13-10 voorsprong. Het was vervolgens Rob Peek di met een schitterend schot de laatste illusie bij JAWS tenietdeed. De wedstrijd eindigde in een prima 16-12 overwinning. De ploeg van Herman van Tongerloo steeg met de overwinning naar de 6e plaats in de landelijke 1e klasse. Maar hebben nog een wedstrijd tegoed. 
 


De waterpolo dames deden goede zaken. Tegen het hoger geklasseerde De Zaan ging het tot diep in de 3e periode gelijk op. In de slotminuut van de deze periode werd het verschil gemaakt door Nienke Rombouts en Kaylee Schellingerhout, 5-3. Het werd nog spannend met 5-4. Het was Nicole van Jaarsveld die de bevrijdende 6-4 maakte. De wedstrijd eindigde in 7-4. De dames staan met dit resultaat op een 6e plaats in de landelijke 2e klasse.

 

Doelpunten heren BZ&PC

Joey Schellingerhout 6x, Jari Krijgsman 2x, René Peel Luca Groenendijk 2x, Luke Rijnbeek 2x, Rick Sandifort en Rob Peek.

 

Doelpunten dames BZ&PC

Nicole van Jaarsveld 2x, Kaylee Schellingerhout 2x, Nienke Rombouts, Noa van Ballegooijen en Jennifer den BestenWeekmenu stichting Kom-mee-Eten

20-11-2022

Van de redactie

Bodegraven - De komende week koken de vrijwilligers van stichting Kom-mee-Eten uit Bodegraven weer de lekkerste maaltijden. Deze week koken ze van 21november tot en met 25 november het volgende menu voor u.
 


Maandag 

Groentesoep, aardappelen, gehaktbal, bloemkool, jus, toetje

Dinsdag

Courgettesoep, rauwe andijvie stamppot met uitgebakken spekjes en mosterd, chipolata worstjes, jus, toetje 

Woensdag

Tomatensoep, aardappelen, slavink, bospeentjes met honing en tuinkers, jus, toetje

Donderdag

Runderbouillon, aardappelen of rijst, champignon- kip ragout, doperwtjes, jus, toetje

Vrijdag

Kokos-kerriesoep, aardappelen, hachee, rode kool met gebakken appel, jus, toetje 

 

 

Kosten: € 9,00 voor een 3-gangen maaltijd
Aanmelding kan tot 1 dag van te voren bij Asha Bruinsma-Soedhoe 06- 5310 2893
 

Het eten is tussen de middag van 12.00 uur tot 13.00 uur 
Adres  : Rijngaarde 1, Bodegraven Wintermarkt in Waarder

20-11-2022

Van de redactie

 Sunday Half Hour

20-11-2022

Van de redactie

Bodegraven - Op zondag 27 november is er om 12 uur weer een SHH dienst in de Ontmoetingskerk. Het thema is: “Babyshower”. Het is dan 1ste advent. Het ideale moment dus voor een babyshower. Kom jij ook? Wat betekent het dat Maria zwanger werd door de Heilige Geest? En wat kunnen wij hiermee?  Ook jij kunt onder Shower van de Heilige Geest komen. 


Arjo van der Steen gaat voor en Twenty4Eleven verzorgt de muziek. Na de dienst drinken we weer koffie en thee in de tuin van de kerk. Gezellig om elkaar ook daar te ontmoeten.Qi Gong in Inloophuis ‘Leven met kanker’

20-11-2022

Van de redactie

Woerden - Op donderdagochtend 1 december om 10.00 uur geeft Ingrid van Alst een kennismaking met Qi Gong bij Inloophuis Leven met kanker’, Wilhelminaweg 12. Qi Gong, spreek uit als Chi Koeng, is een bewegingsleer afkomstig uit China en lijkt een beetje op yoga. 
 

Qi betekent energie, interne kracht, levenskracht. Gong betekent werk, herhaling, toewijding. Je kunt het zien als een meditatie met een beweging waarbij je ook je ademhaling gebruikt. ‘In een klein groepje zingen we zachtjes samen een Chinees vers, ik zing eerst en dan mag je ze nazingen of neuriën. Dit om er lekker samen in te komen,’ vertelt Ingrid. Daarna worden er gemakkelijke oefeningen gedaan op het ritme van de ademhaling, vloeiende bewegingen die ervoor zorgen dat je ontspant.


Het is voor jezelf en je hoeft er niet lenig voor te zijn en de oefeningen kunnen ook zittend gedaan worden. Na de oefeningen is het tijd om even te gaan liggen. De bewegingen kunnen vervolgens ook thuis gedaan worden. Ze bevorderen de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het werkt erg ontspannend omdat de oefeningen zo simpel zijn. Ingrid van Alst geeft ook Reiki en klankschalen in het Inloophuis.
 

Aanmelden kan per telefoon (06-14004496), per email (  info@inloophuislevenmetkanker.nl ) of in het Inloophuis (openingstijden zie de website  www.inloophuislevenmetkanker.nl ).

 

Voor wie graag wil komen maar minder mobiel is, geen eigen auto heeft of niet met openbaar vervoer/taxi kan, is AutoMaatje Woerden een optie: thuishuiswoerden.nl/automaatje.


© 2003 Digitale bodegraafse krant | Privacy pagina